Våtmark som har oppstått på tidligere skogsmark. Kartleggingsenheten forekommer på permanent våt mark og preges av gradvis økning i våtmarksvegetasjon dominert av graminider eller urter, og med varierende dekning av torvmoser (torvakkumulasjon) eller andre moser.

Økologisk karakteristikk

Ny våtmark med opprinnelse i neddemt skogsmark er våtmark som er dannet etter inngrep i skogsmark. Den har oppstått etter at grunnvannsnivået på tidligere skogsmark har blitt varig endret, for eksempel ved inngrep eller ved annen type endring som medfører endring av dreneringsforhold. Neddemming av bever kan også forårsake dannelse av ny våtmark. Dette fører til forsumping på grunn av stagnerende vann. Fra skogsmark etableres etter hvert våtmarksvegetasjon, men akkumulering av arter er lite forutsigbar og varierer med de økologiske forholdene på stedet og annen våtmarksvegetasjon i nærheten. Ny våtmark både med og uten torvakkumulasjon (dominert av torvmoser i bunnsjiktet) inngår i kartleggingsenheten. Utgangspunktet er tidligere skogsmark og dette skiller typen fra andre nye våtmarkstyper. Det er liten kunnskap om variasjon i artssammensetning og derfor er heller ingen tabell med diagnostiske arter tatt med.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt terreng i skogslandskap, som regel små arealer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper