Sumpskog med et tett tresjikt av ore-arter eller krattskog av store vierarter. Feltsjiktet er stedvis tett og dominert av urter og starrarter. Lyngarter og andre fattigskogsarter kan forekomme på tuer. Bunnsjiktet varierer fra nesten fraværende til godt utviklet.

Økologisk karakteristikk

Frodige løvskoger ved innsjøer og tjern. Ofte som en sone mellom ferskvannsvegetasjon (starrsumper etc.) og fastmarksskog eller kulturmark i flatt terreng. Svartor dominerer i tresjiktet i lavlandet i Sørøst-Norge, ellers er gråor og ulike vierarter de viktigste artene i tresjiktet. Storbjørnemose og torvmoser er vanligst i bunnsjiktet, også innslag av tjernmoser.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

I flatt terreng ved innsjøer og tjern. Flyfoto: Tett tresjikt gir lys til normal grønn farge og typisk løvskogstekstur. Av og til refleks fra åpent vannspeil. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Dårlig undersøkt, men finnes trolig spredt til vanlig i låglandet i Sør-Norge. Krattutforminger i høgereliggende og nordlige områder. Dekker små arealer, BN-SB(-NB), O3-OC(C1).

Viktigste forvekslingstyper