Vingespenn

25-36 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra den ytterste kyststripen på Sørlandet.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), også dvergbjørk.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I skog, også på snaufjellet der det vokser dvergbjørk.