Vingespenn

Hann 26–30 mm.

Kjennetegn

Hunnens framvinger er redusert til ca. 2 mm. lange stumper.

Totalutbredelse

Skottland, Fennoskandia, Baltikum, mot øst til det nordlige Sibir og Sajan-fjellene.

Utbredelse i Norge

Funnet spredt fra indre Telemark til Lødingen i Nordland. Etter 2007 er det også en del funn fra Agder og Rogaland. Arten er sannsynligvis oversett mange steder.

Unge stadier

Larven lever på dvergbjørk.

Flyvetid

Mai - primo juni.

Økologi

På myrer i barskogsonen og på fjellhei over og under tregrensen.