Xyleninae 4

Syrefly Meldefly Strandfly Raggfly Tannet perikumfly Kystperikumfly Taggvingefly Lyktebærerfly
Opphav
Vladimir Kononenko
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike Non-commercial