Vingespenn

38-42 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og østover til det nordøstlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Opprinnelig beskrevet fra Sør-Varanger i Finnmark i 1882 (artens typeeksemplar). Arten har ikke blitt gjenfanget der, men ble i 2010 funnet på en lokalitet i Lierne i Nord-trøndelag, og i 2012 i Sel i Oppland.

Unge stadier

Larven lever på blåbær.

Flyvetid

Primo juli - medio juli. I Sverige og vest-Finland i partallsår.

Økologi

I høyereliggende, gammel barskog.