Vingespenn

30-34 mm.

Kjennetegn

Utseende og flyvetid overlapper en del med engteglfly, og ikke alle individer kan bestemmes med sikkerhet uten ved genitalundersøkelse. Individer som flyr midt på sommeren oppfatter vi som engteglfly. Dette gjelder særlig dyr fra Nord-Norge.

Totalutbredelse

Europa og østover til Irkutsk i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Dovre. Dessuten fra Helgeland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo mai - medio juni og august - medio oktober i to generasjoner.

Økologi

På åpne steder og biotoper med sparsom trebevoksning.