Vingespenn

32-37 mm.

Totalutbredelse

Vest-Europa og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Funnet i to eksemplarer i Arendal og Kristiansand i 2003. Funnene ble gjort i forbindelse med trekk nordover da det på samme tid ble funnet flere individer i Vest-Jylland i Danmark.

Unge stadier

Larven lever på gressarter, spesielt nevnes hundegras, tunrapp (Poa annua) og englodnegras.

Flyvetid

September - primo oktober.

Økologi

På åpne biotoper, gjerne langs kyster med sanddyner.