Sprikelundmoser og lundmoser Brachythecium spp. er to slekter der slektskapet ikke er endelig avklart. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til plasseringen av artene i disse to slektene.

Sprikelundmosene har for det meste en eller annen form for triangulære blad som er tydelig nedløpende. Stengelbladene smalner ofte nokså raskt av i øvre del og bladene ender i kort eller lang spiss. Gruppene med hjørneceller er for det meste store og velavgrenset fra øvrige celler. Greinbladene er som oftest smalere enn stengelbladene. Alle artene unntatt ørelundmose er sambu og sporofytter forekommer mer eller mindre vanlig. Viktige karakterer ved bestemmelse av arter i denne slekta er bladform, nervens lengde, lengde på bladceller, form på hjørnecellegrupper og voksested.