Sylfidehops har en lang og slank kroppsform og er vår minste planktoniske hoppekreps. Den er kun funnet i den sørøstre delen av Norge og i de fleste tilfeller (83 %) sameksisterer den med sommerhops.

Nøkkelkarakterer

Sylfidehops Thermocyclops oithonoides er den minste av de planktoniske hoppekrepsene. Den har en lang og slank kroppsform og basert på utseendet er det derfor mulig å skille den fra sommerhops Mesocyclops leuckarti og de øvrige artene i slekten Thermocyclops sp. (tykkhudhops T. crassus og landehops T. dybowskii) som er mer kompakte. I tillegg er den ytterste tråden på halevedhenget lengre hos sylfidehops enn hos de artene den kan forveksles med. Forhold mellom den ytterste og den innerste tråden på bakkroppsvedhenget er 4:1. Sylfidehops er helt gjennomsiktig, men med et anstrøk av blek gul farge.

Hunn: Lengde 0,8–1,0 mm

Hann: Lengde 0,7 mm

Økologi og utbredelse

Sylfidehops er en planktonisk predator/griper som er funnet i overkant av 8 % av lokalitetene. Den kan også være vanlig i strandsonen. Alle funnlokalitetene ligger i lavlandet (<500 moh.) i den sørøstre delen av Norge. Selv om den er funnet i alle typer av ferskvann, er sjansen for å finne arten størst i større vann. Den har en vid toleranse med hensyn til pH (4,7–7,9), mens høy ledningsevne synes å favorisere arten som sameksisterer med sommerhops i 83 % av funnlokalitetene.

Forvekslingsarter