Siruphops er en liten hoppekreps som på grunn av sine trege bevegelser gir inntrykk av at den svømmer i sirup. Den er den eneste av Diacyclops-artene som har antenner med 16 ledd.

Nøkkelkarakterer

Siruphops Diacyclops languidus er en liten art som kan sameksistere med myrvannshops D. nanus, men kan skilles fra denne på utseendet til bakkroppen. Den er kortere hos siruphops, i tillegg til at den laterale børsten på bakkroppsvedhenget sitter lenger bak. Dessuten er siruphops den eneste av Diacyclops-artene som har antenne med 16 ledd. Fargen er ensartet hvit-grå.

Hunn: Lengde 0,7–1,0 mm

Hann: Lengde 0,5–0,8 mm

Økologi og utbredelse

Siruphops er en griper/predator som lever i strandsonen og som også er funnet i grunnvann. Navnet har den fått på grunnlag av sine trege bevegelser som gir inntrykk av at den svømmer i sirup. G.O. Sars fant arten i grunne pytter og dammer i Oslo på 1860-tallet. Siden Sars er den funnet i noen titalls lokaliteter spredt i den sørlige landsdelen. Selv om de fleste funnene er gjort i lavlandet er den registrert så høyt som 715 moh. pH og ledningsevne i funnlokalitetene varierer mellom respektive 4,5–6,9 og 1,0–34 mS/m. 

Forvekslingsarter