Stutthalehops er en kraftig, relativt liten hoppekreps med både korte 11-leddede antenner og korte halevedheng. Den har en mørk blågrå farge og er oftest assosiert med litt næringsrike lokaliteter under tregrensa.

Nøkkelkarakterer

Liksom andre arter tilhørende slekten, har stutthalehops Paracyclops affinis korte antenner (11 ledd). Bakkroppen er kort og flat. Arten skilles fra slektningen, poppeihops P. poppei, ved at bakkroppsvedhengene er kortere, omtrent dobbelt så lange som brede. Som hos frynsehops P. fimbriatus, finner vi et diagonalt bånd med små pigger på begge halevedhengene. Habitus til stutthalehops kan minne om habitus til panserhops Ectocyclops phaleratus, som er større og enda mer robust. Fargen til stutthalehops er oftest mørk blågrå.

Hunn: Lengde 0,7–0,9 mm

Hann: Lengde 0,6–0,7 mm

Økologi og utbredelse

Stutthalehops er den vanligste av de tre artene tilhørende slekten og er utbredt i hele Norge. Den er en strandlevende rovform/griper som er funnet i overkant av 10 % av lokalitetene, hvorav de fleste ligger <300 moh. Arten er aldri funnet over tregrensa (1000 moh.). Størrelsen til funnlokalitetene varierer, selv om den er mest vanlig i strandsonen til større vann. Den er vanligst i næringsrike lokaliteter og synes å være relativt tolerant når det gjelder pH.

Forvekslingsarter