Sommerhops er en vanlig hoppekreps som oftest påtreffes i næringsrike små dammer og pytter. Den er imidlertid ikke uvanlig i større vann der den kan leve både i planktonet og inne i strandsonen.

Nøkkelkarakterer

Sommerhops Mesocyclops leuckarti og slekten Thermocyclops sp. er lett å skille fra de øvrige cyclopoide hoppekrepsene ved at piggen på det ytterste leddet av p5 er skiftet ut med en lang tråd. Antennen består av 17 ledd, mens børsten på halevedhenget er festet midt på denne. Sommerhops skilles lettest fra tykkhudhops Thermocyclops crassus ved at lengden på den ytterste halevedhengstråden er relativt lengre, cirka dobbelt så lang som den innerste tråden. Til å skille den fra landehops T. dybowskii, er det beste kriteriet å bruke tråden på p5 som er lengre å slankere hos sommerhops sammenlignet med hos landehops. Fargen er vanligvis blek gul, med et mer eller mindre klart innslag av blågrønt.

Hunn: Lengde 0,9–1,5 mm

Hann: Lengde 0,7–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Sommerhops er en rovform/griper som er funnet i omtrent 20 % av vannforekomstene der den kan forekomme både i planktonet og inne i strandsonen. De fleste funnene er gjort på Sør- og Sørøstlandet, men den fins i hele landet. Den er ikke funnet i høyfjellet (>1000 moh.) og er mest vanlig <500 moh. Den forekommer med størst frekvens i dammer/små pytter og i større innsjøer der den ofte sameksisterer med sylfidehops T. oithonoides. pH i funnlokalitetene varierer mellom 4,2 og 8,6, og den er vanligst i elektrolyttrike vannforekomster og er sjelden funnet når ledningsevnen er <1,5 mS/m.

Forvekslingsarter