Vingespenn

30-44 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Kina. Som et ledd i bekjempning av landøyda har sommerfuglen blitt introdusert til Nord-Amerika og Australia.

Utbredelse i Norge

Forekommer på noen få lokaliteter ved Oslofjorden. På øya Rauer i Fredrikstad finnes den i enorme mengder. I gunstige år sprer den seg, og kan påtreffes langt utenfor kjerneområdet. Foruten Oslofjorden påvist langs Sørlandskysten til Arendal.

Unge stadier

Larven lever på landøyda og andre arter i svineblomslekten (Senecio).

Flyvetid

Juni - primo juli.

Økologi

På tørrenger, gjerne på grus eller sandjord der vertsplantene vokser.