Vingespenn

23-27 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslofjorden til Stavanger.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike lave planter og busker.

Flyvetid

Juni - medio august.

Økologi

I løv- og blandingsskog, og på åpne krattbevokste steder.