Bildet av Dendronotus velifer er tatt etter at individet ble fiksert. Individet er samlet inn fra 46 meters dyp i Laptevhavet.

Dendronotus velifer har bred kropp med rød eller rødbrun farge. Det er en dypvannsart som primært finnes i Barentshavet.

Kjennetegn

Dendronotus velifer har en bred kropp som kan bli opptil 90 mm lang. Over munnen har den et bredt munnslør med 6–12 korte og brede forgrenede utvekster. Rinoforene sitter i en lang rinoforslire som har 4–5 forgrenede utvekster på kanten. Rinoforene er lamellate med 12–15 lameller. Kroppen har 4–5 par gjeller langs kanten på hver side. Gjellene har kort stilk, de er moderat forgrenet og noen av disse grenene er igjen forgrenet.

Kroppen har jevn farge og er lys til mørk rød, med spredte små hvite flekker.

Utbredelse

Arten ble opprinnelig beskrevet fra Norge basert på individer fra Vadsø, Tromsø, Hardangerfjorden og Oslofjorden. Den er i tillegg funnet på den svenske vestkysten. Det er ikke rapportert om funn fra Norge etter slutten av 1800-tallet.

Levesett

Arten lever på bløtbunn og er oppgitt å være altetende på dyr som lever på og i sedimentet. Den er kun kjent fra dypere vann, i arktiske vann på dyp mellom 70–300 m, i Sverige fra 40–120 m.

Litteraturen gir ingen beskrivelse av reproduksjonen til denne arten, eller hvordan eggene ser ut. Andre Dendronotus-arter legger en lang, tynn eggstreng i en uryddig klase.

Forvekslingsarter

Dendronotus velifer har bred fot i likhet med D. robustus. De andre artene i slekta har smal fot. Da det nylig er gjort en revisjon av de to artene, må videre studier av levende individer vise hvor stabile karaktertrekkene er for å skille artene. Hos D. robustus er utvekstene på munnsløret lange og spisse, mens de hos D. velifer er korte og brede. Økologisk skiller artene seg ved at D. robustus finnes på grunt vann ned til 20 meters dyp, mens D. velifer ikke har vært funnet grunnere enn 40 meters dyp.

Etymologi

Slektsnavnet Dendronotus har opphav i gresk, der dendros betyr trær og notus betyr rygg. Det viser til de treaktige forgrenede gjellene på ryggen.

Artsnavnet velifer kommer fra latin og betyr å bære segl eller seglførende og viser til det store og brede munnsløret.

Kommentarer

Arten er nylig revidert, der det ble gjort rede for at D. velifer og D. robustus er to adskilte arter. Det er ikke rapportert om funn fra Norge etter den opprinnelig ble beskrevet, men det kan ha sammenheng med at den har vært oppfattet som synonym til D. robustus. Kunnskap om arten er i all hovedsak basert på eldre materiale fra museer. Når de to artene nå er godt beskrevet, er det å forvente at flere funn av D. velifer blir rapportert.

Kilder

Korshunova T, Bakken T, Grøtan VV, Johnson KB, Lundin K og Martynov A (2020). A synoptic review of the family Dendronotidae (Mollusca: Nudibranchia): a multilevel organismal diversity approach. Contributions to Zoology 90: 93–153. doi.org/10.1163/18759866-BJA10014

Lundin K, Korshunova T, Malmberg K og Martynov A (2017). Intersection of historical museum collections and modern systematics: a relict population of the Arctic nudibranch Dendronotus velifer G.O. Sars, 1878 in a Swedish fjord. Contributions to Zoology 86: 303–318. https://doi.org/10.1163/18759866-08604004

Lundin K, Malmberg K og Pleijel F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s.

Sars GO (1878). Bidrag til Kundskaben om norges arktiske fauna. I. Mollusca regionis arcticæ norvegiæ. Oversikt over de i norges arktiske region forekommende bløddyr. A. W. Brøgger. 466 s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotus velifer. www.artsdatabanken.no/Pages/326005. Nedlastet <dag/måned/år>