Vingespenn

37-45 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, østover til det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden fra indre Telemark til Rana i Nordland. Ved kysten kun påvist i Namsos i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Den toårige larven lever på blåbær.

Flyvetid

Ultimo juli - medio august.

Økologi

I høyereliggende, eldre blåbærgranskog der trærne har rik bevoksning av lav. Den går også opp i bjørkebeltet.