Vingespenn

33-40 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Sibir og det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden i fjellet fra Hardangervidda til Finnmark. Ingen funn nær kysten.

Unge stadier

Larven lever på dvergbjørk, blåbær og blokkebær.

Flyvetid

Juli - primo august. Kun i partallsår bortsett fra i Pasvik i Finnmark der den flyr i oddetallsår.

Økologi

I høyereliggende barskog, fjellbjørkeskog og på fjellmyrer.