Vingespenn

37-45 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og fjellområder i Mellom-Europa, østover til Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig i indre og høyereliggende strøk i Sør-Norge og i Nord-Norge. Mindre vanlig i lavereliggende områder nær kysten.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker, blant annet blåbær og blokkebær.

Flyvetid

Ultimo juli - medio september. Mest vanlig i partallsår, særlig i nord.

Økologi

I barskog og i bjørkebeltet i fjellet.