Vingespenn

32-38 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og det vestlige Sibir. I Sverige fra Jämtland til Torne Lappmark.

Utbredelse i Norge

Ennå ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Ufullstendig kjent, men egglegging på gran er observert. Larver i fangenskap aksepterte blåbær. Det er sannsynlig at larvene skjuler seg nederst i granbaret mens de spiser av andre planter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli. I Sverige og vest-Finland kun i partallsår.

Økologi

I høyereliggende gammel granskog.