Vingespenn

33-40 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Kristiansand i 1970. Arten har siden spredt seg og er nå vanlig mange steder rundt Oslofjorden. Langs Sørlandskysten er den fortsatt sjelden.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

Lysninger i løvskog, enger, ved dyrket mark og i hager.