Vingespenn

32-39 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Iran og Afghanistan, østover til Stillehavet.

Utbredelse i Norge

Meget vanlig nord til Romsdalen.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo mai - juli. Individer funnet i august tilhører sannsynligvis en fåtallig 2. generasjon.

Økologi

På åpne steder, ofte ved dyrket mark eller nær bebyggelse.