Bergartsforekomst består av én binær enkeltvariabel for hver av 107 enkeltbergarter fordelt på 4 hovedbergartskategorier. Forekomst registreres for observert(e) bergart(er); alle andre bergarter anses som fraværende. 

Bergarter beskrives vanligvis dels ut fra deres egenskaper (bergartstype) og dels ut fra deres alder/tilhørighet til hovedgruppe. Begrepene som er i vanlig bruk for kategorisering av bergarter er dels avhengig av romlig skala, dels forskjellige mellom ulike kartserier (fra ulike epoker). Ulike kartleggere har også brukt forskjellige begreper. Det finnes en egen SOSI-standard under begrepet BERG for berggrunn som har en liste over 39 bergartsnavn som har betegnelsen Hovedbergkode. Denne listen er under revidering og er problematisk å benytte som NiN-variabler fordi det er et uspesifisert overlapp mellom flere av bergartsbegrepene. Årsaken til dette er blant annet at standarden er samlet inn fra tegnforklaringer brukt av flere kartleggere over et lengre tidsrom. I NiN versjon 2.1 blir derfor ikke denne listen med hovedbergnavn benyttet. I stedet benyttes en foreløpig liste over nye hovedbergkategorier under utarbeidelse ved NGU. Denne lista er et ledd i prosessen med å fornye og forbedre standarden for berggrunnsnavn. NGU har ansvaret for SOSI-standardisering innen geologi så vel som for geologiske kart og kartdatabaser. Informasjon om dette finnes NGUs hjemmesider (www.ngu.no).  Så snart ny standard er på plass vil beskrivelsessystemet i NiN oppdateres med den nye lista. Etter planen skal den nye lista konsekvent bli benyttet for 1:250 000 landsdekkende datasett for bergarter, og den vil også inkludere de aller fleste tegnforklaringer til 1:50 000 datasett.

Bergartskategoriene (enkeltvariablene som inngår i 2BE) er delvis bestemt av geologisk alder, men tilhørigheten til geologisk tidsepoke inngår ikke i kategorinavnene. Denne egenskapen kan utledes ved bruk av nye geologiske kart i målestokk 1.250 000 og relevante kartbaser (se www.ngu.no), der samme bergart kan gå igjen i legenden for ulike tidsepoker (for eksempel skifre knyttet til ulike skyvedekker). Enkeltvariablene kodes 2BE–X–YY, der X er en klassekode med ett siffer og YY er en spesifikk bergartskode.

Geologiske linjeinformasjon slik som forkastninger etc., som er synlige i landskapet, skal i prinsippet kunne beskrives som landformer. Slike landformer er i NiN versjon 2.1 ikke konsekvent implementert som variabler i kilde til variasjon 3 Landformer.

For web-basert kartinnsyn og henvisning til geologisk kartoversikt med legender, se www.ngu.no. For geologiske begreper for øvrig henvises til Gjelle & Sigmond (1995) og Sigmond et al. (2014).