Mineralforekomst består av én binær enkeltvariabel for hvert mineral. Alle observerte mineralforekomster registreres som for bergarter.

Koder 2MI–XXXX er bygd opp på samme måte som for enkeltartssammensetning (1AE), der XXXX er de fire første bokstavene i mineralets navn i henhold til lista ‘Norske mineraler’ (http://www.nags.net/nags/mineraler/mineralside.htm). Dersom de fire første bokstavene i navnet ikke entydig identifiserer mineralet, byttes 4., evt. 3. og 4. bokstav ut med de første av de påfølgende bokstavene som entydig identifiserer navnet. For beskrivelse av mineralene og historikk knyttet til dem, se Selbekk (2010).