Romlig strukturvariasjon omfatter variabler som beskriver observerbare arealegenskaper som størrelse og omkrets, samt vertikal samfunnsstruktur som sjiktning og tresjiktsdekning.

Det er definert seks romlige strukturvariabler som har til hensikt å beskrive strukturegenskapene ved et område, typisk en arealenhet. Variablene for dybde og areal angis på en kontinuerlig måleskala (m, m2 eller km2), mens 9TS Tresjiktsstruktur angis med en ordnet faktorvariabel.

Romlig strukturvariasjon beskrives i NiN versjon 2 ved bruk av 6 enkeltvariabler, som har til hensikt å beskrive et område, typisk en arealenhet, sine strukturegenskaper (se kapittel A1d).

Denne kilden til variasjon omfatter variabler som beskriver observerbare arealegenskaper (størrelse, omkrets etc.), vertikal samfunnsstruktur (sjiktning) etc. ’Avledete strukturegenskaper’, det vil si indekser som beskriver arealenheters struktur, men som må beregnes på grunnlag av observerbare egenskaper [diversitetsindekser, mål på formkompleksitet (f.eks. forholdet mellom omkretsen og arealet av en naturtypefigur), landskapskonnektivitet og andre strukturegenskaper] blir ikke i utgangspunktet (dvs. i NiN versjon 2.1) inkludert i beskrivelsessystemet for natursystem-nivået.

De romlige strukturvariablene som inngår i beskrivelsessystemet i NiN versjon 2 skal fylle et reint beskrivende formål, og blir derfor bare summarisk beskrevet i tabellform (Tabell D8–1). Variablene blir i utgangspunktet angitt på kontinuerlig måleskala (statistisk variabeltype K), men i enkelte tilfeller på annen måleskala Romlige strukturvariabler er kodet 9XX.