Denne komplekse miljøfaktoren fanger opp alle kjente tilfeller av semi-naturlig endret mark/bunn, som ikke er betinget av hevd. 

De er resultatet av menneskebetingete forstyrrelsesprosesser, som ikke er betinget av hevd. og med innbyrdes vesentlig forskjellig artssammensetning (se NiN[2]AR1: kapittel B4 og Vedlegg 5). For beskrivelse av hver enkelt klasse, se de respektive hovedtypene.

Kunnskapsbehov: 

– 

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

Se beskrivelser av de respektive hovedtypene som skilles ut på bakgrunn av MX-klassene.

Basistrinn