Stillestående vann finnes i innsjøer, fjorder og litorabasseng. I alle forekomster av stillestående vann er det av stor betydning for økosystemfunksjonen om vannmassene regelmessig blandes og om, og i tilfellet hvor ofte, overflatevannet skiftes ut.

Fordi heterotrofe organismer (dyr og nedbrytere) forbruker oksygen, vil vannforekomster som ikke sirkulerer eller jevnlig skiftes utvikle oksygenfrie forhold i vannmassene og i de tilgrensende bunnsystemene. Tilgangen på oksygen begrenser hvilke livsformer som kan forekomme, både i saltvannsystemer og i ferskvannssystemer. Strengt aerobe organismer krever stabil oksygentilførsel. På steder med permanent oksygenfrihet finnes derfor bare organismer med anaerob respirasjon (først og fremst bakterier). Innsjøer uten sirkulasjon, med oksygenfritt bunnvannlag (monimolimnion) som aldri blander seg med øvrige vannlag med oksygenfritt bunnvann, kalles meromiktiske innsjøer.

Den komplekse miljøgradienten oksygenmangel (OM) har anoksisk vann som sitt naturlige endetrinn (OM∙¤). Artstettheten avtar mot dette endetrinnet, men gradienten ender ikke i disruptivt miljøstress.

Kunnskapsbehov: 

  • Det er behov for sammenstilling av arters fordeling langs oksygenmangel (OM), både for ferskvannssystemer og saltvannssystemer, og både for bunnsystemer og vannmassene.
  • Det er behov for generaliserte artslistedatasett som kan gi grunnlag for en revisjon av den foreslåtte basistrinninndelingen av gradienten.
  • Det er behov for kritisk gjennomgang av kriteriene for grensedragning mellom trinnene i lys av kunnskap om viktige arter og artsgruppers toleranse overfor hypoksiske og anoksiske forhold. Eksisterende kunnskap om arters toleranse overfor oksygenfrihets- og oksygentilførselsepisoder (mange eksperimentelle studier finnes), inkludert modeller for biologisk respons på oksygenmetning (Baden et al. 1990), bør sammenstilles.

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

Antallet basistrinn er tentativt satt til 4 med utgangspunkt i en antakelse om at oksygenmangel (OM) representerer et artsuttynningsintervall [jf. andre LKM som ender i disruptivt miljøstress eller forstyrrelse etter artsuttynning, f.eks. erosjonsutsatthet (ER)].

Basistrinn