Natursystem defineres av «alle organismer innen et mer eller mindre enhetlig, avgrensbart område, det totale miljøet de lever i og er tilpasset til, og de prosesser som regulerer relasjoner organismene imellom og mellom organismer og miljø (herunder menneskelig aktivitet)»

Natursystem gir oss den basale typeinndelingen av økosystemer. Det har alle de tre hierarkiske nivåene; hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype, i tillegg til et fleksibelt beskrivelsessystem for å beskrive variasjon som ikke fanges opp med typesystemet. Som primært naturmangfold-nivå omfatter natursystem en fullstendig arealdekkende typeinndeling basert på eksplisitte prinsipper og kriterier, utarbeidet med utgangspunkt i en gradientanalytisk forståelse av naturvariasjon.

Naturssystem er et av de primære naturmangfoldnivåene i NiN, og beskriver økosystemer.

Karakteristikk

  • adresserer enten marka (landsystemer), bunnen (vannsystemer), de frie vannmassene eller permanent snø/is; det vil si at organismer og miljø knyttet til marka, bunnen, de frie vannmassene og permanent snø/is oppfattes som ulike natursystemer
  • adresserer naturvariasjon på økosystem-nivået på en relativt fin romlig skala der ’forklaringsgraden’ for variasjon i markas, bunnens eller vannmassenes plante- og dyreartssammensetning blir maksimert
  • adresserer romlige skalaer der plantesamfunn (f.eks. Kielland-Lund 1981), vegetasjonstyper (f.eks. Fremstad 1997), habitattyper (f.eks. Davies et al. 2004) og ’naturtyper’ etter DN-håndbok 13 (Anonym 2007) blir definert
  • primærprodusenter (om slike finnes) og organismer som lever på eller i marka, bunnen eller i de frie vannmassene skal tillegges spesiell vekt ved typeinndelingen
  • rettesnor for romlig skala: enheter for marka/bunnen skal muliggjøre kartlegging i målestokker fra 1: 500 til 1: 20 000

Typeinndelingen er bygd opp med de tre hierarkiske nivåene hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype. Inndelingen i grunntyper blir gjort på grunnlag av variasjon i artssammensetning som forklares med variasjon langs lokale komplekse miljøvariabler (LKM).

Eksempelet viser Natursystem-hierarkiet, og hvordan plassering langs LKMene uttørkingsfare og kalkinnhold definerer grunntypen T4-1 blåbærskog.