Denne komplekse miljøfaktoren fanger opp alle kjente tilfeller av spesiell mark/bunn som er resultatet av historiske disruptive stress- og/eller forstyrrelsesprosesser.

De har gitt opphav til systemer med artssammensetning som er vesentlig forskjellig fra artssammensetningen i tilsvarende normale systemer, og dermed skal oppfattes som egne natursystem-hovedtyper i henhold til kriteriene i NiN[2]AR1: kapittel B4 og Vedlegg 5. For beskrivelse av hver enkelt klasse, se de respektive hovedtypene.

Kunnskapsbehov: 

  • For flere av de foreslåtte klassene, er det behov for å teste hvorvidt forskjellen i artssammensetning i forhold til (mest mulig) sammenliknbar natur er vesentlig. Slik testing forutsetter generaliserte artslistedata.

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

Se beskrivelser av de respektive hovedtypene som skilles ut på bakgrunn av SH-klassene.

 

Basistrinn