Akkumulering av organisk materiale finner sted i fastmarkssystemer, i våtmarkssystemer, i ferskvannssystemer og i saltvannssystemer. Det organiske materialet kan være produsert på stedet (autoktont), det kan være tilført (alloktont) eller det kan dels være stedegent, dels tilført.

Akkumulering av stedegent organisk materiale er resultatet av at det over lengre tid (gjerne tusener av år) produseres mer organisk materiale enn det som brytes ned (dvs. at produksjonshastigheten er større enn nedbrytningshastigheten, slik som f.eks. i torvmarker). Torv er stedegent akkumulert materiale, avsatt i fuktig/vannmettet miljø, hvis tørrvekt utgjøres av mer enn 30 % dødt organisk materiale. Tilført organisk materiale akkumuleres når tilførselen over lengre tid er større enn summen av bortførselen og nedbrytningen på stedet. Dy er akkumulert organisk materiale bestående av ukonsoliderte (løse) innsjøsedimenter som først og fremst inneholder utfelte humuspartikler og torvmosesrester, for det meste produsert alloktont. Gyttje er innsjøsedimenter som hovedsakelig består av rester av planter og dyr som har levd i innsjøen, det vil si som er produsert autoktont. Mengden av organisk materiale har betydning for artssammensetning og økosystemfunksjon både i landsystemer og i vannsystemer. I landsystemer (fastmarks- og våtmarkssystemer) skiller torvmarker (IO∙b¤) seg fra mark dominert av uorganisk materiale med hensyn til mange viktige økosystemegenskaper [dynamikk, evne til vannlagring, artssammensetning dominert av moser, ofte torvmoser (Sphagnum spp.)]. I vannsystemer har sedimentenes innhold av organisk materiale betydning bl.a. fordi det organiske materialet fungerer som mat for detritusspisere og fordi det påvirker sedimentenes erosjonsutsatthet og dermed dets egnethet for organismer med ulike mekanismer for å holde seg fast i substratet.

Kunnskapsbehov: 

  • Det er høyst usikkert hvor mye artssammensetningen endrer seg langs gradienten i ulike natursystemer, og trinndelingen (inkludert innslagspunktene) er tentativ, basert på diskusjoner i NiN-faggruppene.

Kommentarer, tilleggsinformasjon:

Trinn IO∙b¤ samsvarer med definisjonen av(myr) torv, som også er inkludert i S3–S som egen klasse, S3–S∙c, for å kunne skille mellom organisk innhold i seg sjøl (som adresseres av IO), og det organiske materialets opphav  (som framkommer gjennom forskjellen mellom normaltrinnet S3–S∙0 for hvilket IO∙¤ adresser variasjon i tilførte og akkumulerte sedimenters innhold av organisk materiale, mens IO for S3–S∙c markerer at sedimentene er bygd opp av organismer som har levd på stedet.

Basistrinn