Grøftet torvmark (SX∙n) omfatter irreversibelt drenerte våtmarkssystemer på torvmark (først og fremst åpne myrer, men også kilder), der dreneringen har ført til vesentlig endring i artssammensetning og større likhet med en annen våtmarks-hovedtype enn den som fantes på stedet før inngrepet ble gjort.

Dersom grøfting følges opp med grøfterensk og liknende vedlikeholdstiltak, går en grøftet torvmark inn i en irreversibel torvnedbrytningsfase. Etter lengre tid kan systemet gå inn i en tilstand der marka ikke lenger oversvømmes eller har et grunnvannsspeil tilstrekkelig nær markoverflaten til å betinge forekomst av organismer som er tilpasset liv under vannmettete forhold, det vil si en tilstand der det ikke lengre tilfredsstiller definisjonen av våtmark. Slike områder vil likevel i lang tid beholde et umiskjennelig preg av tidligere torvmark, både ved forekomsten av dyp, omdannet torvjord, grøfter og, til dels, ved at en del av våtmarkenes artssammensetning fortsatt overlever som restpopulasjoner.

Av disse grunnene, men også av hensyn til arealstatistikk, blir irreversibelt modifisert våtmark oppfattet som egen natursystem-hovedtype i NiN, innenfor våtmarkssystemer, inntil endringene har gått så langt at en ettersuksesjonstilstand av et funksjonelt fastmarkssystem eventuelt er utviklet.

Gammel grøft, Deliseterbrakka i Østmarka naturreservat, Enebakk, Akershus.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Et grøftet torvmarkssystem skal typifiseres som V12 Grøftet torvmark når grøftingsinngrepet har vist seg (gamle grøfter) eller antas (nye grøfter) å være så gjennomgripende at det er grunn til å anta at artssammensetningen i ettersuksesjonstilstanden er eller vil bli mer lik artssammensetningen i en annen våtmarkshovedtype, f.eks. ved grøfting av V1 Åpen jordvannsmyr mer lik V2 Myr- og sumpskogsmark), eller når de bløteste partiene har gjennomgått eller forventes å gjennomgå vesentlig endring i artssammensetning langs LKM tørrleggingsvarighet (TV) (to hovedtypetilpassete standardtrinn, f.eks. endring fra mykmatte- til øvre fastmattenivå). Merk at det er en vurdering av inngrepsintensiteten og ikke den aktuelle artssammensetningen aleine som er grunnlaget for å avgjøre hovedtypetilhørighet. Dette kan synes som et brudd med prinsippet om at det er aktuell natur som skal beskrives i NiN, men er egentlig ikke det fordi ei grøftet myr ikke kan forstås økologisk uten at grøftingsinngrepet og artssammensetningen vurderes samlet. Når en grøftet torvmark observeres på ett gitt tidspunkt, vil vanligvis heller ikke dens egenskaper som intakt (før grøfting) være kjent. Den mest presise beskrivelsen av torvmarka fås da ved å se aktuell artssammensetning i sammenheng med inngrepet (omfang, tid siden grøftingen ble foretatt, tegn til grøfterens, etc.)

Gjennomgripende grøfting av torvmark kan ende i en ettersuksesjonstilstand av T4 Fastmarksskogsmark. Arealenheter skal typifiseres som V12 inntil et funksjonelt fastmarkssystem er utviklet.

Variasjon

Endringene i artssammensetning på grøftet myr skjer gradvis og med artssammensetningen før inngrepet som utgangspunkt. Et opplagt utgangspunkt for inndeling er arealenhetens vanntilførsel (VT), det vil si om den tilhørte hovedtypen V3 Nedbørsmyr eller en av hovedtypene for jordvannsmyr. En slik todeling legger også til rette for å beregne arealstatistikk for våtmarkshovedtyper i naturtilstanden.

De systematiske forskjellene i artssammensetning relatert til LKM som er viktige for variasjon i artssammensetning i våtmarkssystemer, er mye mindre tydelige i grøftet torvmark enn i intakte våtmarkssystemer. Dreneringen visker ut variasjon relatert til tørrleggingsvarighet (TV) og medfører at tuenivå (TV∙ij) blir mer eller mindre enerådende.  Likeledes finner en utvikling mot økende myrkantpreg (MF∙1) sted. Tentativt er bare kalkinnhold (KA) identifisert som en antatt viktig LKM i denne hovedtypen (innenfor grøftet myr med opprinnelse i jordvannsmyr). Den er tentativt delt inn i to hovedtypetilpassete trinn, med skille gjennom intermediær myr (mellom KA∙d og KA∙e), liksom i V11.

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om variasjonen innenfor V12 Grøftet myr, i artssammensetning og dennes relasjon til LKM.

Grunntypeinndeling

V12 er delt i 2 GT på grunnlag av tLKM TV, + 1 GT ved videre oppdeling av VT∙B i to hovedtypetilpassete trinn på grunnlag av KA.