Sterkt endret fastmark med løsmassedekke omfatter all fastmark som gjennom omfattende inngrep har fått et nytt løsmassedekke som legger til rette for rask suksesjon. 

Omfattende inngrep er definert som «inngrep som medfører umiddelbar og omfattende biomassereduksjon og som vanligvis blottlegger mark/bunn for primær suksesjon». Typiske eksempler på sterkt endret fastmark med løsmassedekke er masseuttaksområder (sandtak og grustak) og massedeponier (sand- og grustipper) med topplag av overveiende uorganisk, ikke veldig grovt, materiale som koloniseres så raskt at en ettersuksesjonstilstand kan forventes nådd i løpet av (100–)150 år. Også deponier av jordmasser som ikke er tilrettelagt for hevd (planert og tilsådd) hører til denne hovedtypen.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Et areal under gjengroing skal tilordnes T35 inntil en ettersuksesjonstilstand (under skoggrensa av skogsmark) er nådd, det vil si når artssammensetning og økologiske prosesser typisk for skogsmark er etablert. Dersom gjengroingssuksesjonen går via faser med stor busk- og/eller tresjiktstetthet eller andre flaskehalser for nye arters etablering slik at artssammensetningen ikke gir grunnlag for å avgjøre om ettersuksesjonstilstanden er nådd, skal et gjengroingsareal tilordnes skogsmarkshovedtypen når skogbestandet tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog (7SD–NS∙5).

Variasjon

– Suksesjonen på sterkt endret fastmark med løsmassedekke starter med naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, drevet av løsmassedekkets egenskaper, omkringliggende naturtyper, plassering i landskapet, etc. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem. Liksom i T25 er en firedeling av Dominerende kornstørrelsesklasse (S1) lagt til grunn for inndelingen, men som tLKM fordi omfanget av tilfeldig variasjon forventes å være svært stor.

– Gjennom suksesjonen vil sterkt endret fastmark med løsmassedekke ofte få tresetting og utvikle seg videre mot T4 Fastmarksskogsmark. Tilstandsvariabler som beskriver busk- og tresjikt vil ofte være viktig for å karakterisere variasjonen innenfor denne hovedtypen.

– Tentativt er kalkinnhold (KA) inkludert som en mulig viktig LKM i denne hovedtypen. Den er tentativt delt inn i to hovedtypetilpassete trinn.

Kunnskapsbehov

Grunntypeinndeling

T35 er delt i 4 GT for tLKM S1.