Sterkt endret og ny fastmark i langsom suksesjon omfatter blottlagt nakent berg, f.eks. gjennom omfattende inngrep (f.eks. dagbrudd), blokkdeponier (steintipper, vegfyllinger dominert av blokker etc.) og ny mark med sterkt modifiserte eller syntetiske substrater (livsmedier) som er så fast og bestandig at den koloniseres omtrent like raskt som (eller seinere enn) nakent berg. Ettersuksesjons­tilstanden forventes ikke nådd i løpet av 150 år. Eksempler på materialer som resulterer i overflater som faller i denne kategorien er aluminium, jern og stål, glass, en del kunststoffer og armert betong.

Hard sterkt endret fastmark. Styggevatnet/Austdalsvatnet (Jostedal, Luster, Sogn og Fjordane) har en 80 m høy reguleringssone som er tørrlagt mesteparten av tiden (og derfor hører til fastmarkssystemer). I 2006, 17 år etter at reguleringen fant sted, framstår reguleringssonen som en vegetasjonsfri «ørken».

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Variasjon

Suksesjonen på sterkt endret eller ny fastmark i langsom suksesjon starter med naken mark som i lang tid vil forbli naken. Deretter vil den vil følge et kontekstspesifikt mønster, drevet av substratenes egenskaper, akkumulering av arter fra omkringliggende naturtyper, plassering i landskapet, etc. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem. Liksom i øvrige hovedtyper for sterkt endret fastmark er en pragmatisk hovedtypespesifikk inndeling (her i fire klasser) lagt til grunn for inndelingen. Denne er krysset med inndelingen av langsom suksesjon (LA) i to hovedtypetilpassete trinn (samme trinninndeling som i de fleste andre systemer i langsom suksesjon; se NiN[2] Artikkel 1, kapittel B3j). Todeling av LA er benyttet fordi omfanget av tilfeldig variasjon forventes å være svært stor. Størstedelen av sterkt endret og ny fastmark i langsom suksesjon er i bruk eller fortsatt i pionérfasen i gjengroingssuksesjonen.

Vurdere om T39 burde inneholde en egen grunntype for bygninger, fraskilt fra HS*∙D.

Kunnskapsbehov

Grunntypeinndeling

T38 er delt videre inn i åtte grunntyper på grunnlag av tLKM 4 HS × 2 LA.