Ferskvannsdriftvoll forekommer spredt i supralitoral- og øvre geolitoralbeltet langs store innsjøer som tilføres betydelige mengder mer eller mindre grovt organisk materiale, f.eks. kvister, lauv, rakler, pollen mv.

Ferskvannsdriftvoller har relativt klare likheter med driftvoll i saltvannssystemer, og i likhet med disse sterkt innslag av nitrofile arter, deriblant karakteristiske pionerarter som f.eks. sumpforglemmegei (Myosotis laxa), vasspepper (Persicaria hydropiper) og nikkebrønsle (Bidens cernua).

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Ferskvannsdriftvoll er dårlig kjent og ikke inkludert i NiN versjon 1. Typen er imidlertid beskrevet av Fremstad (1997) som «O2 Ferskvann-driftvoll» og gjort oppmerksom på av B.H. Larsen (pers. medd.)- Fremstad (1997) angir ferskvannsdriftvoll fra Sørøst-Norge og Jæren, men det er mulig at mer eller mindre velutviklete ferskvannsdriftvoller også finnes i andre deler av landet.

Variasjon

Det foreligger ikke opplysninger om variasjon innenfor ferskvannsdriftvoll.

Kunnskapsbehov

Vegetasjonsøkologiske undersøkelser med sikte på å klarlegge eventuell variasjon i rom og tid, og graden av dynamikk i artssammensetning innenfor ferskvannsdriftvoll.

Grunntypeinndeling

T23 er ikke delt videre inn.