Treplantasje omfatter tresatte arealer med «plantasjeskogkarakter», det vil si mark som er tilplantet (eller tilsådd) med trær av ett og samme treslag, systematisk på rekke og rad, gjerne etter markberedning.

De plantete trærne skal utgjøre over 90 % av treantallet, død ved og overstandere fra tidligere (naturlig) trebestand skal mangle. Treplantasjer er alltid ensjiktet og tilnærmet ensaldret og tresjiktet kan være så tett at undervegetasjon mangler mer eller mindre fullstendig. Tiltak som gjødsling og sprøyting er vanlig, og bidrar til at artssammensetningen i treplantasjer i liten grad gjenspeiler naturgitt miljøvariasjon. Treplantasje er skogbruksparallellen til sterkt endret jordbruksmark, med biomasseproduksjon av trær som (eneste) formål. Treplantasjer karakteriseres ikke som skogsmark fordi de ikke utgjør helhetlige økosystemer.

Treplantasje. Korset Vestre, Aremark, Østfold.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

T38 Treplantasje omfatter primært mark som er sterkt tilrettelagt for biomasseproduksjon av trær; energiskog­plantasjer og juletreplantasjer.

T38 Treplantasje omfatter ikke frukttre-plantasjer, som normalt ikke gjennomgår en tresjiktssuksesjon som kjennetegner skogbestander, men skjøttes som annen jordbruksmark.

Sterkt endret jordbruksmark [T44 Åker og T45 Oppdyrket varig eng] som omdisponeres til målrettet produksjon av trevirke (energiskogplantasjer, juletreplantasjer) skal typifiseres som T38 Treplantasje fra det tidspunktet skogbestandet tilfredsstiller definisjonen av tresatt mark. Semi-naturlig jordbruksmark [T32 Semi-naturlig eng og T33 Semi-naturlig strandeng] som omdisponeres til produksjon av trevirke med den intensiteten som kreves for å tilfredsstille definisjonen av treplantasje (typisk med markberedning, tilplanting, sprøyting og/eller gjødsling) skal typifiseres som T38 Treplantasje fra det tidspunktet skogbestandet tilfredsstiller definisjonen av tresatt mark.

En treplantasje som ikke lenger skjøttes skal tilordnes T38 inntil en ettersuksesjonstilstand av skogsmark er nådd, det vil si når artssammensetning og økologiske prosesser typisk for skogsmark er etablert. Suksesjonen vil ofte gå via faser med stor busk- og/eller tresjiktstetthet eller andre flaskehalser for nye arters etablering slik at artssammensetningen ikke gir godt grunnlag for å avgjøre om ettersuksesjonstilstanden er nådd. Det aktuelle arealet skal tilordnes skogsmarkshovedtypen når skogbestandet tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog (7SD–NS∙5).

Variasjon

Treplantasje preges av sterk tilrettelegging for produksjon, og mangler stort sett den systematiske miljøvariasjonen og den assosierte variasjonen i artssammensetning som karakteriserer T4 Fastmarksskogsmark. En viss naturgitt miljøvariasjon kan imidlertid finnes, som gir opphav til litt variasjon i artssammensetning. Artsinventaret kan bestå av innvandrete skogsmarksarter eller forekomst av arter som står igjen fra før treplantasjen ble etablert. Det antas at denne variasjonen gir grunnlag for å betrakte de to hLKM i fastmarksskogsmark som uLKM for T38 Treplantasje.

Kunnskapsbehov

Grunntypeinndeling

T38 er ikke delt inn i grunntyper.

Kartleggingsenheter 1:5000