Torvtak er V1 Åpen jordvannsmyr eller V3 nedbørsmyr der de øvre torvlagene er høstet, f.eks. til torvstrøproduksjon eller til bruk som brenntorv, slik at naken torv blir eksponert.

Torvtekt kan gjøres på mange ulike måter; en metode som tidligere var vanlig brukt var at torv ble skåret i lange, dype striper som ofte endte opp som dype vassfylte gjøler, som alternerte med striper med intakt myroverflate. Nå høstes vanligvis torv over større sammenhengende områder, lag for lag. Torv er et organisk materiale. Når naken torv eksponeres for suksesjon, finner en rask suksesjon (se NiN[2]AR1v0, kapittel B3j) sted. Tidlige suksesjonsfaser på torvtak karakteriseres av stor grad av tilfeldighet i immigrasjonsrekkefølgen.

Torvtak med torvterninger til tørk for å bli torvstrø. Tjerbumosen (Degernes, Rakkestad, Østfold).

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Til grunn for V11 Torvtak som egen hovedtype, skilt fra andre torvmarkssystemer utsatt for menneskebetinget forstyrrelse, ligger at torvtekt skaper et helt nytt økosystem som gjennomgår rask sekundær suksesjon fra naken torv, til forskjell fra V12 Grøftet torvmark som gjennomgår sekundær suksesjon som starter med utgangspunkt i artssammensetningen på myra ved grøftingstidspunktet

Vegetasjonen i gamle torvtak vil over tid kunne regenerere, slik at vegetasjon og miljøforhold til slutt knapt  skiller seg fra forholdene på tilgrensende intakt torvmark. Grensa mellom  V11 Torvtak på den ene siden og V1 Åpen jordvannsmyr og V2 Myr- og sumpskogsmark trekkes der artssammensetning og miljøforhold ikke er observerbart forskjellige mellom det tidligere torvtaket og omkringliggende intakt torvmark.

Variasjon

Akkumulering av arter gjennom den raske suksesjonen på naken torv i torvtak finner sted med stor grad av tilfeldighet i innvandringsrekkefølgen. Systematiske forskjeller i artssammensetning relatert til LKM som er viktige for variasjon i artssammensetning i våtmarkssystemer, vil etableres etter hvert, men vil være relativt små til langt uti suksesjonsforløpet. Tentativt er bare kalkinnhold (KA) identifisert som en viktig LKM i denne hovedtypen. Den er tentativt delt inn i to hovedtypetilpassete trinn, med skille gjennom intermediær myr (mellom KA∙d og KA∙e).

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om variasjonen innenfor V11 Torvtak, i artssammensetning og dennes relasjon til LKM.

Grunntypeinndeling

V11 er delt i 2 GT for tLKM KA.