All fastmark som gjennom inngrep har fått et nytt løsmassedekke som legger til rette for en rask endring i artssammensetning.  

T35 omfatter menneskebetinget forstyrrelse av fastmarka der eksisterende vegetasjon tildekkes eller fjernes og nytt løsmassedekke eksponeres for biologisk produksjon. Typiske eksempler på sterkt endret fastmark med løsmassedekke er masseuttaksområder (sandtak og grustak) og massedeponier (jord-, sand- og grustipper). Den blottlagte marka vil under gjengroing i lavlandet som regel ende opp som T4 Fastmarksskogsmark.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke defineres som sterkt endret mark hvor marka har fått nytt løsmassedekke etter menneskebetinget forstyrrelse, og der ettersuksesjonstilstanden forventes å bli oppnådd innen 100-150 år (SX∙e).

Hovedtypen skiller seg fra T39 Hard sterkt endret og ny fastmark i langsom suksesjon ved at ettersuksesjonstilstanden tar lengre tid og ikke forventes å bli oppnådd før etter 150 år. Disse har typisk harde, gjerne kunstige overflater som steinblokker, glass, aluminium mm.

Den skiller seg fra hevdrelaterte typer som T42 Sterkt endret, hyppig bearbeidet fastmark med intensivt hevdpred og T43 Sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg, ved at disse betinger jevnlig slått, beite, tilsåing, pløying el.l.

Seine suksesjonsfaser av T35 kan forveksles med T4 Fastmarksskogsmark, men skal først tilordnes T4 Fastmarksskogsmark når marka tilfredsstiller kriteriene for gammel normalskog i løpet av (100-)150 år (7SD-NS∙5).

Grunntypeinndeling

T35 er delt inn i fire grunntyper basert på variasjon innenfor én miljøvariabel: 

Dominerende kornstørrelsesklasse (tLKM): Denne variabelen er alene grunnlaget for å dele hovedtypen inn i grunntypene T35-1 sterkt endret fastmark med jorddekke (S1∙0), T35-2 sterkt endret fastmark med grusdekke (S1∙de), T35-3 sterkt endret fastmark med sand og sanddekke (S1∙fg) og T35-4 sterkt endret fastmark med silt og leire (S1∙hi).

 

Variasjon

For denne hovedtypen kan én underordnet miljøvariabler (uLKM) beskrive ytterligere variasjon innenfor grunntypene:

KA Kalkinnhold: For T35 antas det at variasjonen i artssammensetningen langs denne miljøvariabelen gir grunnlag for å skille mellom kalkfattig og intermediær sterkt endret fastmark (KA∙abcde) og kalkrik sterkt endret fastmark (KA∙fghi). Inndelingen gjenspeiles i artssammensetningen, med innslag av kalkkrevende karplanter og moser i den kalkrike typen.

Kunnskapsbehov

Kunnskapen om variasjonen i artssammensetning i T35 er svært mangelfull.

Inntil naturtypen er bedre undersøkt er det benyttet en grunntypeinndeling basert S1 Dominerende kornstørrelsesklasse. Sannsynligvis er det vesentlig forskjell i artssammensetning mellom løsmassedekke med silt- og leire (S1∙hi) og løsmassedekke på grovere substrater. Det er også usikkert om forskjellen mellom løsmassedekke med sand (S1∙fg) og løsmassedekke med grus (S1∙de) er stor nok til å opprettholde separate grunntyper, eventuelt hvor langs gradienten i dominerende kornstørrelse grensa mellom to klasser bør trekkes. Det samme gjelder forskjellen mellom løsmassedekke med jord (S1∙0) og løsmassedekke med silt og leire (S1∙hi).

KA Kalkinnhold er forsøksvis inkludert som uLKM i T35 på bakgrunn av at den er uLKM i den sammenlignbare hovedtypen T25 Historisk skredmark.

Beregning av antall trinn, både langs miljøvariabelen som gir opphav til grunntyper (hLKM) og den underordnede variabelen (uLKM), bør revideres.

Det er behov for vegetasjonsøkologiske undersøkelser med sikte på å finne ut hvor stor systematisk og tilfeldig variasjon det er i artssammensetning i hovedtypen samt relasjoner til artssammensetningen i T25 Historisk skredmark.