Norsk rødliste for arter 2021 for Fastlands-Norge og norske havområder omfatter 4957 arter, og av dem er 2752 truede arter. For 282 av de truede artene har vi trolig 25 % eller mer av den europeiske populasjonen.  

Artsdatabankens rolle er å bygge broer mellom forskning og forvaltning. Identifisering av risiko for utdøing blir ofte betraktet som et viktig første skritt mot å fastsette forvaltningsprioritet. Likevel er rødlistekategori bare én av flere faktorer som kan legges til grunn hos forvaltningen. Et annet grunnlag for forvaltningsprioritering er hvor stor del av den europeiske populasjonen vi har i Norge. Slik informasjon finnes for 10 837 vurderte arter, deriblant for nesten alle de truede artene (95,3 %). Det vil si arter i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN og sårbar VU. 

For 976 vurderte arter er det antatt at populasjonen i Fastlands-Norge utgjør 25 % eller mer av den europeiske populasjonen. Disse artene blir av forvaltningen omtalt som ansvarsarter. Av dem er 282 truede arter. For de 245 artene på Svalbard som vi har slik kunnskap om, er det tilsvarende tallet 81 ansvarsarter totalt, hvorav 21 er truede arter

I tillegg har vi 92 og 19 underarter eller varieteter av karplanter i respektive Fastlands-Norge og på Svalbard, der vi har en fjerdedel eller mer av den europeiske populasjonen.

Flest karplanter 

Det er i artsgruppen karplanter vi finner flest truede ansvarsarter (68 arter). Andre artsgrupper der vi har et betydelig antall slike arter er: moser (53 arter), sopper (50 arter), laver (38 arter) og tovinger (24 arter). 

Det er også blant karplantene vi finner flest livskraftige ansvarsarter (104 arter). Det er også mange arter av tovinger (98) og moser (64) i kategorien livskraftig LC der Norge har en stor del av den europeiske populasjonen. 

Naturtyper 

Skog er den naturtypen som har flest truede ansvarsarter (116 arter). Fordi det er mange truede arter i skog, utgjør denne gruppen bare 9 % av alle truede arter i skog. Derimot er alle de truede artene på naturtypen snø og is (5 arter) og 67 % av de truede artene i arktisk natur (6 arter) ansvarsarter. De tilsvarende tallene for fjell er 53 %, saltvann 32 %, flomsone 19 %, våtmark 18 % og berg og ur 12 %. I de andre naturtypene utgjør ansvarsarter mindre enn 10 % av de truede artene

Flest langs kysten og i nord 

Det høyeste antallet truede arter finnes i de sørøstlige fylkene. Ser vi derimot på de truede artene der vi har mer enn 25 prosent av den europeiske populasjonen i Norge, er tallet høyest i (de historiske) fylkene Oppland (128 arter), Trøndelag (122 arter), Nordland (110 arter), Troms (107 arter) og Finnmark (103 arter). Dette har sammenheng med hvor det finnes store arealer av naturtypene som disse artene lever i. 

Bidrar til et mer nyansert bilde 

Disse resultatene bidrar til et mer nyansert bilde av hva som kjennetegner utbredelsen av truede arter. Fylkene langs Oslofjorden har få arter der populasjonen i Norge utgjør mer enn 25 % av den europeiske populasjonen. Dette endrer derimot ikke på konklusjonen om at områdene langs Oslofjorden i norsk sammenheng huser et svært stort biologisk mangfold.  

Hva er europeisk?

For landlevende arter og arter i ferskvann samt invertebrater i havet regner vi med Europa unntatt Russland, Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, Hviterussland, Ukraina og Moldova fordi kunnskapen om artenes forekomst i disse områdene er svært mangelfull. 

For marine fisker og pattedyr er den østlige utstrekningen definert av grensa mellom Barentshavet og Karahavet. Østersjøen og Middelhavet er inkludert, men Svartehavet blir holdt utenfor.

Siteres som:

Artsdatabanken (2021). Ansvarsarter – Rødlista i et europeisk perspektiv. Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no//rodlisteforarter2021/fordypning/ansvarsar... Nedlastet <dag/måned/år>.