Mange arter som finnes i Norge, er på den globale eller den europeiske rødlista. Artsdatabanken har nå lagt til rette for at du kan se hvordan "norske arter" er vurdert internasjonalt.

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) utarbeider og publiserer den globale rødlista, og i tillegg også rødlister for Europa og andre geografiske regioner.

Arter kjenner ingen landegrenser, og mange av artene som er rødlistevurdert internasjonalt finnes også i Norge. Noen av disse er også rødlistet i Norge, mens andre er vurdert til å ha livskraftige bestander (LC). I noen tilfeller vil arter vurdert for internasjonale rødlister være å finne på den norske fremmedartslista.

Sjekk status til “norske arter” internasjonalt 

En art kan være vurdert ulikt på norsk, europeisk eller global rødliste, siden status og utvikling for arten kan være forskjellig i forskjellige geografiske regioner. I tillegg kan listene være oppdatert på ulike tidspunkt, noe som også kan være med på å forklare forskjellen.

Kunnskap om status og utvikling i ulike geografiske regioner kan være nyttig når arter skal forvaltes i et bevaringsperspektiv. Artsdatabanken har nå derfor laget egne søk for “norske arter” på henholdsvis global og europeisk rødliste.

Mange rødlister - samme metodikk

IUCN har utarbeidet og forbedret metodikken som ligger bak rødlistevurderingene gjennom mange år, og det er den samme metoden som ligger til grunn for både den globale og de regionale rødlistene. Vurderingene som er gjort på den norske rødlista er basert på IUCN sine kriteriesett og retningslinjer for regional tilpasning.

Les mer om IUCN sin metode:

Gullfisk Carassius auratus er globalt vurdert til kategorien livskraftig (LC). I Norge er dette en fremmed art, og på Fremmedartslista 2023 er den vurdert til å utgjøre høy risiko (HI).

Oter Lutra lutra er i Norge en art som er vurdert til kategorien livskraftig (LC), mens den på både global og europeisk rødliste er i kategorien nær truet (NT).