Rødlista 2021 omfatter vurderinger av 23 405 arter. Av disse er 1839 arter vurdert for Rødlista for første gang, og 1523 reviderte arter har endret kategori fra 2015 til 2021. Når det gjelder reviderte vurderinger er det en reell økning i antall truede arter, selv om antallet rødlistearter har holdt seg stabilt. Det er også flere arter som har fått en høyere kategori, enn en lavere kategori.  

Til Rødlista 2021 er 1839 arter vurdert for første gang. Vurderte arter er betegnelsen på artene som er vurdert til i en av rødlistekategoriene regionalt utdødd RE, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT og datamangel DD, eller til kategorien livskraftig LC. Det er flest nye arter i artsgruppene tovinger (398 arter), leddormer (362 arter), sopper (335 arter), vepser (188 arter) og krepsdyr (138 arter).  

Alle artsgruppene som ble vurdert til Rødlista i 2010 og/eller til Rødlista 2015 med unntak fra spretthaler er revidert i 2021. Vurderingene for spretthaler ble heller ikke revidert i 2015. For spretthaler er altså vurderingene fra 2010 er fortsatt gjeldende, men siden det ikke har skjedd noen endring inngår de naturlig nok ikke i resultatene for endring som presenteres på denne siden. Artsgruppene armfotinger, pigghuder, og sekkdyr, samt parasittvepser, ble ikke revidert i 2015 og inngår heller ikke i sammenligningsgrunnlaget her.   

Reell økning i andel truede arter 

Andelen rødlistede eller truete arter blant alle vurderte arter er tilnærmet uforandret fra de to foregående rødlisterevisjonene i 2015 og 2010. Andelen rødlistearter i 2021 er 21,2 %. Til sammenligning var denne andelen 21,8 % i 2010 og 21,2 % i 2015. Tilsvarende er andelen truede arter i 2021 på 11,8 %, mot 11,3 % i 2015 og 11,4 % i 2010. Dette gir derimot ikke et fullstendig bilde av endringene fordi utvalget av arter er ulikt på de ulike rødlisterevisjonene. Man kan få et riktigere bilde av endringer fra 2015 til 2021 ved å kun sammenligne reviderte vurderinger, dvs. arter som ble vurdert både i 2015 og 2021 (arter i kategoriene ikke egnet NA og ikke vurdert NE i 2015 eller 2021, og arter vurdert for første gang i 2021 ekskluderes). Totalt er 20 568 vurderinger revidert i Rødlista 2021.

Blant de 20 568 artene som er vurdert både i 2015 og 2021, har 1523 arter (7,4 %) fått en annen kategori i 2021 enn i 2015. For eksempel er 309 arter som var rødlistet i 2015 nå vurdert som livskraftig LC. Disse har med andre ord gått ut av Rødlista. Tilsvarende har 333 arter som var vurdert som livskraftig i 2015 nå kommet på Rødlista. Andelen rødlistearter blant de reviderte artene er 20,9 % i 2021 og 20,8 i 2015. Tilsvarende andel for truede arter er 12,1 % og 11,2 %. Det har med andre ord vært en økning på 0,9 prosentpoeng i andel truede arter blant artene som er vurdert både i 2015 og i 2021.

Flere arter får høyere kategori  

Blant artene som er vurdert til en annen kategori i 2021 sammenlignet med i 2015, er det flere som har blitt vurdert til en høyere kategori enn til en lavere kategori. Med høyere kategori mener vi en høyere risiko for utdøing. Totalt har 700 reviderte arter blitt vurdert til en høyere kategori. I disse beregningene er arter i kategorien datamangel DD utelatt, fordi man ikke kan si at DD-kategorien representerer en høyere eller lavere risiko for utdøing enn de andre kategoriene.  

Blant de 700 artene som har fått en høyere kategori i 2021 enn i 2015, er det flest karplanter (181 arter) og moser (124 arter). Dette kan ses i sammenheng med bl.a. den økte forståelsen for påvirkning fra klimaendringer. Også blant fugler, laver og sommerfugler er flere arter vurdert til en høyere kategori enn til en lavere kategori i 2021. 

Arter med lavere kategori 

Det er 513 arter som har fått en lavere, mindre alvorlig kategori sammenlignet med i 2015. Blant artene som har fått en lavere kategori er det flest biller (84 arter), sopper (77 arter) og tovinger (75 arter).  

Årsak til endring i kategori 

Det er ulike årsaker til at arter er vurdert til en annen kategori. Ofte er det ikke en enkelt faktor, men en samlet vurdering av flere faktorer som ligger til grunn for endringene. I tallene under er kun vurderte arter inkludert, dvs. arter vurdert for første gang i 2021 eller arter som var ikke vurdert NE eller ikke egnet NA i 2015 eller 2021 er ikke inkludert. 

Endret (ny eller annen) kunnskap oppgis som årsak til endring av kategori for 874 reviderte arter, inkludert arter i kategorien DD. Dette kan innebære ny kunnskap om artens forekomst, utbredelse og biologi. Ny kunnskap om endringer i artens habitat kan også gi grunnlag for en annen vurdering. Ny kunnskap har medført at 363 arter har fått høyere kategori, mens 350 har fått lavere kategori (DD-arter utelatt). 

Ny tolkning av tidligere data oppgis som årsak til endring av kategori for 364 reviderte arter, DD medregnet. Dette kan f.eks. være fordi eldre funn har vært bestemt til feil art. Ny tolkning av eksisterende data har ført til at 196 arter har fått høyere kategori, mens 64 arter har fått lavere kategori med samme begrunnelse (DD-arter utelatt) 

Reelle populasjonsendringer oppgis som årsak til endring for kun 78 arter. Dette relativt lave tallet skyldes delvis kort tid (6 år) siden forrige rødliste. I løpet av dette tidsrommet har få arter dokumenterte endringer i populasjonene som rettferdiggjør endret kategori. Blant de reviderte artene har reelle populasjonsendringer ført til høyere kategori for 40 arter, mens 37 arter har fått lavere kategori.

Øvrige mulige årsaker til kategoriforflytning mellom Rødlista 2015 og Rødlista 2021 er endret taksonomisk status (11 arter), endrede kriterier eller tilpasning til regler (137 arter), og endring i vurderingsområde (15 arter).   

Regionalt utdødde arter 

I Rødlista 2015 ble 114 arter regnet som regionalt utdødd RE, det vil si utdødd fra Norge. I 2021 har 15 av disse artene fått endret kategori, og er ikke lenger regnet som regionalt utdødd: 12 arter er gjenfunnet og vurdert som truet, nær truet NT eller datamangel DD. To arter har dessuten gått fra regionalt utdødd til livskraftig LC i 2021. Én art er nå satt til ikke egnet NE på grunn av endret taksonomisk status.   

Åtte arter, som i 2015 tilhørte kategoriene kritisk truet CR (tre arter), ikke egnet NA (én art) eller ikke vurdert NE (fire arter), er i 2021 vurdert som regionalt utdødd. Dette er: tre karplanter, fire tovinger og én sopp. Dermed er totalt 107 arter nå regnet som regionalt utdødd.

Siteres som:

Artsdatabanken (2021). Endringer fra 2015 til 2021. Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Resultater/Endringerf.... Nedlastet <dag/måned/år>.