For Fastlands-Norge og norske havområder står 4957 arter på Norsk rødliste for arter 2021, mens 18 448 arter er vurdert som livskraftig. Det betyr at 21,2 % av alle vurderte arter er på Rødlista. Av artene på Rødlista er 2752 vurdert som truet.  

Artene på Rødlista kalles rødlistearter, og er vurdert til en av følgende kategorier: regionalt utdødd RE, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT eller datamangel DD.  Av de 23 405 vurderte artene er 4957 (21,2 %) rødlistearter. De resterende 18 448 (78,8 %) artene er vurdert som livskraftig LC, og står ikke på Rødlista. 

Artene i kategoriene regionalt utdødd, kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nær truet, datamangel og livskraftig utgjør de vurderte artene. Arter som er behandlet, men ikke oppfyller kravene for å bli vurdert til Rødlista er plassert i kategoriene ikke egnet NA eller ikke vurdert NE. For eksempel blir fremmede arter som er etablert på Fastlands-Norge eller i norske havområder etter år 1800 satt til ikke egnet.  

De ni kategoriene som brukes i regionale rødlisteprosesser etter Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sin metodikk.

Truede arter  

Totalt er 2752 arter vurdert som truet. Arter i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN eller sårbar VU kalles truede arter. Disse artene har høy til ekstremt høy risiko for å dø ut fra Norge hvis de rådende forhold vedvarer. De truede artene utgjør 11,8 % av alle vurderte arter.  

Av de truede artene er 288 kritisk truet, 960 sterkt truet og 1504 sårbar. Selv om de ulike kategoriene representerer ulik risiko for utdøing, er det ikke mulig å avlede hvilken sannsynlighet for utdøing de ulike kategoriene representerer.  

For Fastlands-Norge og norske havområder finnes flest truede arter i artsgruppene sopper (468 arter), biller (452 arter), sommerfugler (364 arter), karplanter (297 arter) og laver (269 arter). Størst andel av truede arter har vi imidlertid blant fugler (26,5 %), pattedyr (23,9 %) og moser (22,1 %).

Nær truede arter  

Totalt er 1359 arter (5,8 % av de vurderte artene) vurdert som nær truet NT. Nær truet omfatter arter som ligger tett opp til å bli kvalifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar. Det største antallet nær truede arter finnes i de artsrike gruppene sopper og biller. 

Kategorien datamangel 

Arter plasseres i rødlistekategorien datamangel DD når datagrunnlaget er mangelfullt og mulig kategori omfatter kategorispennet fra kritisk truet til livskraftig. For Fastlands-Norge (inkludert norske havområder) gjelder dette 739 arter. Disse artene utgjør 3,2 % av alle vurderte arter. 

Vi har generelt liten kunnskap om marine arters utbredelse og utvikling. Dette medfører at en høy andel av marine rødlistearter blir vurdert til kategorien datamangel. Andelen av rødlistearter som er i denne kategorien er spesielt høy hos pigghuder (100 %), sekkdyr (100 %), svamper (95,8 %), krepsdyr (76,2 %), og koralldyr (73,3 %). 

Andelen rødlistearter i kategorien datamangel er generelt lavere for artsgrupper knyttet til landmiljø og ferskvann. Hvis vi ser bort fra artsgrupper med svært få rødlistearter, finner vi ellers høyest andel arter i kategorien datamangel hos edderkoppdyr (26,9 %), vepser (25,7 %), tovinger (24,8 %), sopper (19,9 %) og nebbmunner (19,8 %).  

På grunn av usikkerhet og omfattende kunnskapsmangel for arter i kategorien datamangel, inkluderes disse ikke i vår generelle statistikk for habitattilhørighet, påvirkninger og liknende. 

Regionalt utdødde arter 

Rødlista 2021 omfatter 107 arter i kategorien regionalt utdødd RE. Dette er arter som har hatt etablerte reproduserende populasjoner i Norge etter år 1800 eller som har vært besøkende arter i Norge. Kategorien regionalt utdødd innebærer at det er svært liten tvil om at arten har dødd ut eller emigrert fra Norge. Antallet utdødde arter er klart størst i gruppen biller, med 52 arter. Andre grupper med relativt mange utdødde arter er vepser (19 arter), sommerfugler (8 arter), karplanter (8 arter) og tovinger (6 arter).

Trolig utdødd 

Antall arter som faktisk har dødd ut fra Norge kan være underestimert. Dette skyldes at det kan ta lang tid å bekrefte at en art faktisk er borte. Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) innførte derfor i 2013 en merkelapp kalt trolig utdødd. Denne merkelappen kan gis arter i kategorien kritisk truet som trolig allerede har dødd ut, men der tilstrekkelig dokumentasjon ennå ikke foreligger. I Rødlista for arter 2021 har 40 arter fått merkelappen trolig utdødd: 16 biller, 5 moser, 4 karplanter, 4 vepser, samt noen få arter av laver, nebbmunner, alger, sommerfugler og tovinger.  

Siteres som:

Artsdatabanken (2021). Antall arter på rødlista. Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Resultater/Antallarte.... Nedlastet <dag/måned/år>.