En utfordring med å vurdere arters risiko for utdøing innenfor et geografisk avgrenset område som Norge, er at grensen mot andre nasjoner ikke utgjør en naturlig barriere. Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) har derfor utviklet retningslinjer for hvordan innvandring fra populasjoner i naboregioner skal inkluderes i de nasjonale vurderingene.  

Norsk rødliste for arter gir oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Individer kan bevege seg på tvers av landegrenser, og dette kan påvirke risikoen for nasjonal utdøing. Arbeidet med å vurdere artene for en nasjonal rødliste deles derfor inn i to faser: I fase én fastsettes risiko for utdøing i henhold til Den internasjonale naturvernunionens (IUCN) kriteriesett på grunnlag av populasjonssituasjonen i Norge. I fase to kan kategorien endres hvis risikoen for utdøing fra Norge påvirkes som følge av innvandring fra naboland (IUCN 2012). 

Kategoriene som kan nedgraderes er kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU og nær truet NT. En nedgradering fra f.eks. VU til NT markeres med gradtegn bak NT slik; NT°. Vurderinger som ligger til grunn for opp- eller nedgraderingen skal dokumenteres.

Tre faktorer avgjør nedgradering 

Nedgradering av kategori gjøres når innvandring fra naboland fører til lavere risiko for utdøing fra Norge. Nedgraderingen kan kun utføres hvis den norske populasjonen opplever signifikant immigrasjon av individer som vil kunne reproduserer i Norge. I hovedsak er det tre faktorer som avgjør om innvandringen er signifikant: 

Innvandring og etablering: Antall individer som innvandrer må være tilstrekkelig for å opprettholde den norske populasjonen. Innvandringen må være regelmessig og relevant for den tidsperioden hvor evt. påvirkningen skjer i den norske populasjonen. Samtidig må individene som innvandrer være tilpasset de lokale forholdene, slik at de kan overleve og reprodusere i Norge. 

Tilgjengelighet av egnet habitat: Hvis det finnes tilstrekkelig med egnet ledig habitat som individene kan etablere seg i, eller det er etablert forvaltningstiltak som fører til en forbedring i kvaliteten eller kvantiteten på habitatet i nær framtid som vil føre til at det finnes tilgjengelige områder immigranter kan etablere seg i, kan kategorien nedgraderes. Hvis immigranter ikke vil kunne etablere seg i Norge og skal ikke kategorien nedgraderes. 

Situasjonen for populasjonen utenfor regionen: Hvis en art er relativt vanlig utenfor regionen og populasjonen ikke er nedgang, og den er i stand til å spre seg til og etablere seg i tilgjengelige habitat i Norge, kan kategorien nedgraderes. Hvis en art derimot står på f.eks. den globale eller europeiske rødlista, er det sannsynlig at innvandringen vil avta, vil det ikke være grunnlag for å nedgradere kategorien. 

Antall trinn 

Kategorien kan endres med 1-4 trinn, men ett trinn er mest vanlig. Nedgradering av to trinn, fra f.eks. EN til NT° utføres kun i helt spesielle tilfeller. Det kan være aktuelt hvis den globale populasjonen er i ekspansjon, og antall individer som innvandrer forventes å øke. I tillegg må det finnes ledige habitat i Norge. 

Oppgradering av kategori 

Hvis den norske populasjonen mottar et betydelig antall innvandrere, men likevel har liten mulighet for å overleve, er det mulig at den norske populasjonen er en sluk-populasjon («sink population»). Hvis det i tillegg er indikasjoner på at innvandringen vil opphøre innen kort tid, kan det være aktuelt å oppgradere kategorien. Det er derimot lite sannsynlig at det vil oppstå en slik situasjon. 

Siden siteres som:

Artsdatabanken (2021) Nedgradering av rødlistekategori. Norsk rødliste for arter 2021. http://www.artsdatabanken.no//rodlisteforarter2021/Metode/Nedgraderingav... Nedlastet <dag/måned/år>