Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Rødlista i Norge er utarbeidet etter Den Internasjonale naturvernunionen (IUCN) sine retningslinjer. Rødlista 2021 er den fjerde som er produsert i regi av Artsdatabanken; den første ble publisert i 2006, revidert i 2010, 2015 og nå i 2021. Rødlista 2021 er gjeldende fra 24. november 2021.

Hva er en rødliste for arter? 

Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer.

Vurderingene for de fleste artsgruppene i denne Rødlista omfatter Fastlands-Norge og norske havområder på den nordlige halvkule. For karplanter, ferskvannsfisker, fugler, laver og pattedyr er det gjort egne vurderinger for Svalbard. Rødlista 2021 omfatter en vurdering av 23 406 arter for Norge, samt 339 underarter og varieteter av karplanter og moser. For Svalbard er 541 arter og 34 underarter vurdert.

Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er fåtallige. I tillegg bidrar ofte reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Vanligvis er det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på Rødlista.

Hvem har laget Rødlista? 

Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med en rekke fageksperter ved vitenskapelige institusjoner og noen frittstående personer med faglig spisskompetanse. Arbeidet med Rødlista har involvert 19 ekspertkomitéer med til sammen 94 medlemmer. Hver ekspertkomité har en leder som er ansvarlig for komitéens arbeid.

Det er ekspertkomitéene som utfører rødlistevurderingene og foreslår rødlistekategori, Artsdatabanken er ansvarlig for å fastsette den endelige kategorien. Denne oppgaven inngår i Artsdatabankens mandat. Artsdatabankens oppgaver er ellers knyttet til produksjonen av selve Rødlista og formidling av den kunnskapen Rødlista inneholder. Artsdatabanken har ingen myndighet til å fatte beslutninger eller å iverksette tiltak som berører arter. Dette er oppgaver som tilligger relevante forvaltningsmyndigheter på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå, og til private rettighetshavere.

Hvorfor lager vi rødlister? 

Rødlista er primært utarbeidet for å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av artsmangfoldet. Rødlista er relevant i forbindelse med Regjeringens overordnede mål om å stoppe tapet av biologisk mangfold (Stortingsmelding nr. 21, 2004‐2005). Den er også relevant som grunnlag for Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) fra 2009, hvor det blant annet er uttrykt at: «Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder».  

At en art får status som rødlistet er ikke alene grunnlag for forvaltningsprioritet eller vern. Behovet for tiltak inkluderer også en vurdering av faktorer som lovverk, kostnader, sannsynlighet for suksess, biologiske faktorer etc. 

Rødlista bidrar til å spre kunnskap om arter i Norge til ulike målgrupper i samfunnet. Ei rødliste er dessuten et viktig redskap for å avdekke kunnskapsmangler, både om arters bestandsutvikling, habitatkrav og faktorer som påvirker artenes rødlistekategori. 

Arbeidet med Rødlista 

Hoveddelen av vurderingsarbeidet ble gjennomført i perioden januar 2020 til mars 2021. Rødlistevurderingene er basert på et kriteriesett, samt retningslinjer for tilpasninger til nasjonal bruk, utviklet av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN). Denne metodikken muliggjør standardiserte etterprøvbare vurderinger og høy grad av objektivitet. Retningslinjene fra IUCN krever også dokumentasjon av grunnlaget for at en art blir rødlistet. 

Alle vurderinger og relevante kilder er registrert i en felles database opprettet av Artsdatabanken, Rødlistebasen. I denne databasen registreres også rødlisteartenes fylkesforekomster, habitat og viktige påvirkningsfaktorer. Hvor stor andel av den europeiske og globale bestanden som oppholder seg i Norge er også registrert for et stort antall arter. 

For Artsdatabanken er det viktig at rødlistevurderingene er basert på et best mulig kunnskapsgrunnlag, og i perioden 25. mars til 2. mai 2021 var foreløpige resultater åpne for innsyn. Formålet var først og fremst at de som hadde utfyllende informasjon om artene skulle få gi sine innspill, og dermed bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget. En slik åpen prosess bidrar også til at resultatene får økt tillit og troverdighet. Alle innspillene ble behandlet av lederen av den aktuelle ekspertkomiteen i dialog med Artsdatabanken. Det ble deretter tatt stilling til om det var grunnlag for en revisjon av den foreløpige vurderingen. 

Artsdatabanken har arrangert to til tre møter, med hver ekspertkomite, for bl.a. å sikre mest mulig standardisering og samordning av kriteriebruk. 

Siden siteres som:

Artsdatabanken (2021) Rødlista - hvem, hva, hvorfor? Norsk rødliste for arter 2021. http://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Rodlistahvahvemhvorfor Nedlastet <dag/måned/år>