I arbeidet med Rødlista for arter er 35 steinfluearter vurdert. Av disse er to arter rødlistet. Steinfluene er hovedsaklig tilknyttet kaldt, oksygenrikt og rent vann, og blir derfor brukt som indikator i overvåking av vannkvalitet. Generelt øker artsantallet fra kyst mot innland, og Finnmark er det fylket som har flest registrerte arter.

Steinfluene (Plecoptera) tilhører de mest opprinnelige gruppene av insekter, og forløperne opptrådte allerede for rundt 300 millioner år siden. Artene har ufullstendig forvandling, det vil si at det voksne insektet utvikler seg direkte fra nymfer som likner det voksne stadiet. De fleste nymfene lever i omtrent ett år, men enkelte arter er flerårige. Levetiden hos de voksne varierer mellom artene og varer fra noen dager til noen få uker.

Nymfene til alle de norske artene lever i ferskvann. Steinfluene er svært tallrike i rennende vann, men opptrer også i grunne områder i innsjøer, tjern og dammer. De rødlistete artene er tilknyttet elver. De fleste artene er vanlige og utbredt i det meste av landet, men noen få arter har mer spesifikke miljøkrav og en begrenset utbredelse. Steinfluene er generelt dårlige flyvere og spredningsevnen hos de voksne individene er begrenset. Enkelte arter kan imidlertid fly opptil en kilometer (Briers mfl. 2004). Nymfene har evnen til å spre seg nedstrøms i elver og bekker ved å drive i vannmassene.  

Kunnskapsgrunnlaget

Mange ferskvannsundersøkelser de siste tiårene har inkludert steinfluer. Vi vet derfor mye om utbredelsen til mange av artene som er funnet i Norge. De mer uvanlige artene, inkludert rødlisteartene, blir imidlertid sjelden påvist, og kunnskapen om utbredelse og habitat er svært begrenset. Sentrale kilder med hensyn til utbredelse har vært Artskart (Artsdatabanken 2020), Lillehammer (1988) og Boumans og Brittain (2012). Enkelte funn i Artskart har det ikke vært mulig å sjekke fordi de mangler belegg. Vi har likevel valgt å inkludere disse funnene i vurderingene. Vi har også støttet oss på tilstandsklassifiseringer og risikovurderinger som er utført av de norske Vannregionene og innrapportert til EU i henhold til det pågående arbeidet etter Vannforskriften.  

Avgrensninger og definisjoner

Steinfluer på fastlandsdelen av Norge er behandlet. Steinfluene har også blitt behandlet i alle tidligere utgaver av Norsk rødliste for arter. Samtlige av landets 35 kjente steinfluearter er vurdert for Rødlista 2021. Steinfluer har kort generasjonslengde, vanligvis ett år, men enkelte arter kan ha flere år. Etter IUCNs retningslinjer er artene vurdert med utgangspunkt i en tiårsperiode.

Den oppgitte usikkerhet i areal- og bestandsestimater er et anslag basert på artens kjente forekomstareal, kombinert med antatt areal arten vil kunne påtreffes i og hvor godt undersøkt både arten og habitattypen er.

Antall rødlistearter

Av totalt 35 vurderte arter står to steinfluearter på Rødlista 2021. Både Perlodes dispar og Protonemura intricata er vurdert som nær truet NT.

Årsak til rødlisting

Begge artene er vurdert til nær truet VU etter B-kriteriet. De har begge et begrenset forekomstareal, og for Perlodes dispar er dette kombinert med pågående nedgang, for Protonemura intricata med kraftig fragmentering. I områder med intensivt landbruk vet man at det slippes ut skadelige stoffer i slike konsentrasjoner at de kan påvirke struktur, atferd og økosystemfunksjon hos akvatiske invertebrater (Schafer mfl. 2007, Dabrowski mfl. 2005, Stensrød mfl. 2014, Stensrød og Eklo 2014). Flere av steinfluefamiliene som finnes i Norge anses som følsomme ovenfor forurensing fra landbruket (Beketov mfl. 2008). I rødlistearbeidet har vi derfor vurdert om funnlokaliteter er utsatt for risiko basert på overvåkingsdata (www.vann-nett.no).

Endringer fra 2015 til 2021

De samme artene som ble vurdert for Norsk rødliste 2015 ble også vurdert i 2021. Antall rødlistearter har øket fra én i 2015 til to i 2021. Perlodes dispar ble vurdert som som NT i 2010, men ble tatt ut fra listen i 2015. Den er imidlertid nå inne igjen, også nå som NT, basert på ny kunnskap om trusler mot habitatet.

​Ekspertkomité

Ekspertkomitéen for døgn-, stein-, vårfluer og øyenstikkere har bestått av Kjell Magne Olsen (leder), Gaute Kjærstad, Trond Andersen, Roald Bengtson og Hallvard Holtung. Gaute Kjærstad har hatt hovedansvaret for vurdering av steinfluene.

Referanser

Artsdatabanken (2020). Artskart 2.0

Beketov MA, Foit K, Biggs JP, Sacchi A, Schäfer RB, Schriever CA og Liess M (2008). Freshwater biological indicators of pesticide contamination – an adaptation of the SPEAR approach for the UK. Science Report SC030189/SR4. Environment Agency 30

Boumans L og Brittain JE (2012). Faunistics of stoneflies (Plecoptera) in Finnmark, northern Norway, including DNA barcoding of Nemouridae. Norwegian Journal of Entomology 59: 196-215

Briers RA, Gee JHR, Cariss HM og Geoghegan R (2004). Inter-population dispersal by adult stoneflies detected by stable isotope enrichment. Freshwater Biology 49: 425-431

Dabrowski JM, Bollen A og Schulz R (2005). Combined effects of discharge, turbidity, and pesticides on mayfly behavior: experimental evaluation of spray-drift and runoff scenarios. Environmental Toxicology and Chemistry 24: 1395-1402

Lillehammer A (1988). Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 21. 165 s.

Schafer RB, Caquet T, Siimes K, Mueller R, Lagadic L og Liess M (2007). Effects of pesticides on community structure and ecosystem functions in agricultural streams of three biogeographical regions in Europe. Science of the Total Environment 382: 272-285

Stensrød M og Eklo OM (2014). Plantevernmidler som miljøgifter i akvatiske miljø? Vann 2: 239-245

Stensrød M, Lode O og Holen B (2014). Plantevernmidler i vann - miljørisiko. Bioforsk TEMA nr. 9

Siden siteres som:

Olsen KM (2021). Artsgruppeomtale steinfluer (Plecoptera). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Artsgruppene/Steinfluer Nedlastet <dag/måned/år>