I Norge er det til nå registrert fire arter av saksedyr. Den siste ble påvist så sent som i 2014, og dette er også den eneste arten som står på Rødlista 2021.

Ordenen er representert ved to familier i Norge: tre arter i Forficulidae, og én i Spongiphoridae. Nok en gang er det taksonomiske endringer for skogsaksedyret (se Rødlista 2015). En tid har den nordeuropeiske varianten vært kalt Chelidura (eller Chelidurella) guentheri (Galvagni, 1994), da Galvagni (1994) mente at det som tradisjonelt har vært kalt C. acanthopygia besto av to arter i Europa. Den nye arten ble beskrevet delvis basert på dyr samlet i Norge. Imidlertid viser det seg nå at dette likevel er kun én art, også denne gangen delvis basert på (andre) dyr samlet i Norge, og at C. guentheri må regnes som et synonym til Chelidurella acanthopygia (se Kirstová mfl. 2020). Dyr med både «guentheri-karakter» og «acanthopygia-karakter» finnes i Norge, men førstnevnte er den langt vanligste.

Kystsaksedyr Apterygida media er kjent fra fem lokaliteter i Norge, hvorav tre har tilkommet siden Rødlista 2015. Arten er ikke flygedyktig, så spredningspotensialet er antakelig ikke særlig stort. Hunnene driver yngelpleie ved at de vokter egg og nymfer.

Vanlig saksedyr Forficula auricularia, skogsaksedyr Chelidura acanthopygia og dvergsaksedyr Labia minor har sin hovedutbredelse i Sørøst-Norge, men det foreligger funn av saksedyr så langt nord som til Troms (Artsdatabanken 2020).

Kunnskapsgrunnlaget

Det finnes generelt få publiserte artikler om saksedyr, med unntak av Aagard (1972) og Solevåg (2003). For kystsaksedyr, som ble påvist først i 2014, er kunnskapsgrunnlaget fremdeles sparsomt, men det er all grunn til å tro at den er sjelden her til lands.

Avgrensninger og definisjoner

For saksedyr omfatter behandlingen fastlandsdelen av Norge. Alle kjente norske arter er vurdert, hvorav tre er vurderte til livskraftig LC. Den siste er rødlistet på grunnlag av at den er oppdaget først i 2014, og dermed må antas å være sjelden eller fåtallig, selv om det nå foreligger til sammen fem funnsteder. Om det finnes faste populasjoner på lokalitetene, så er det utvilsomt ingen kontinuerlig utbredelse mellom disse. Usikkerhet i areal- og bestandsestimater er fastsatt med bakgrunn i artens kjente habitat og forekomsten av dette habitatet i det aktuelle området.

Antall rødlistearter

Kun én saksedyrart, kystsaksedyr Apterygida media, er på Rødlista 2021. Arten er vurdert til nær truet NT.

Årsak til rødlisting

Arten er rødlistet etter B-kriteriet på grunn av lite forekomstareal og en trolig fragmentert utbredelse. Flere av funnene er gjort på steder med stor menneskelig aktivitet, og populasjonene står derfor i fare for å påvirkes negativt.

Endringer fra 2015 til 2021

Det er ingen endringer i arter eller kategorier siden 2015.

Ekspertkomité

Saksedyr er vurdert av Kjell Magne Olsen (leder) og Ole Jørgen Lønnve.

Takk

Kapitlet er delvis basert på teksten om saksedyr i Rødlista for arter 2010, skrevet av Lars Ove Hansen (og revisjoner foretatt av leder i 2015).

Referanser

Aagaard K (1972). Nyfunn av saksedyr (Dermaptera) i Norge. Norsk Entomologisk Tidsskrift 19: 110–111

Artsdatabanken (2020). Artskart 2.0

Galvagni A (1994). Chelidurella guentheri specie nuova dell’Europa centrale e della Norvegia Sudorientale (Insecta, Dermaptera, Forficulidae). Atti Accademia roveretana Agiati, serie VII 3(B) 243: 347–370

Kirstová M, Kundrata R og Kočárek P (2020). Molecular phylogeny and classification of Chelidurella Verhoeff, stat. restit. (Dermaptera: Forficulidae). Insect Systematics & Evolution 2020: 1–37

Solevåg PK (2003). Dvergsaksedyr Labia minor funnet i Hordaland. Insekt-Nytt 28: 41–42

Siden siteres som:

Olsen KM (2021). Artsgruppeomtale saksedyr (Dermaptera). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Artsgruppene/Saksedyr Nedlastet <dag/måned/år>