Norge har kun én stedegen kakerlakkart, markkakerlakk Ectobius lapponicus. Arten er vanlig mange steder og regnes ikke som truet. I tillegg finnes noen mer eller mindre fastboende fremmede arter, og det innføres stadig arter som ikke har mulighet for å leve eller formere seg i Norge.

I Norge er det kun markkakerlakken Ectobius lapponicus som forekommer naturlig. Den tilhører familien Blattellidae, underfamilie Ectobiinae. Markkakerlakken har en vid utbredelse og finnes i mange ulike habitattyper. Arten er godt tilpasset kulde, og finnes over hele Norge nord til Finnmark. Den gjør ingen skade i boliger.

Til sammen er ca. ti innførte arter rapportert, hvorav tysk kakerlakk Blattella germanica er den vanligst forekommende. De innførte artene lever hovedsakelig innendørs, kun i sjeldne tilfeller kan noen av dem finnes utendørs. De gjør i mange tilfeller skade, både fysisk og psykisk, og regnes som uønskete på alle vis. Kakerlakkene lever vanligvis av forskjellig organisk føde. Flere sørlige arter har etablert seg i restaurantkjøkkener og andre oppvarmete steder i Norge, og de kan ofte være en stor plage ved at de forurenser matvarer med ekskrementer. Ni fremmede arter er registrert i Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken 2018). De aller fleste kakerlakkarter lever i varmere strøk, og jo lenger fra ekvator en kommer, desto færre arter er det å finne.

Kunnskapsgrunnlaget

Det er allment kjent at den frittlevende norske arten er vanlig og vidt utbredt. Her er Artskart et viktig datagrunnlag.

Avgrensninger og definisjoner

For kakerlakker omfatter vurderingen fastlandsdelen av Norge. Vi har kun én naturlig forekommende art, og den oppfyller ingen av kriteriene i rødlistevurderingen. Arten er vurdert til kategorien livskraftig LC. Ingen av de fremmede artene er kandidater for Rødlista. Selv om noen av dem trolig har vært innført til landet før år 1800 er det mindre sannsynlig at de har hatt kontinuerlige populasjoner her til lands – de har nok snarere blitt innført gjentatte ganger. De er derfor satt direkte til ikke egnet NA.

Antall rødlistearter

Det er ingen kakerlakker på Rødlista 2021. 

Endringer fra 2015 til 2021

Det er ingen endringer siden 2015.

Ekspertkomité

Kakerlakker er vurdert av Kjell Magne Olsen (leder) og Ole Jørgen Lønnve. 

Takk

Kapitlet er delvis basert på teksten om kakerlakker i Rødlista for arter 2010, skrevet av Lars Ove Hansen (og revisjoner foretatt av leder i 2015).

Referanser

Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018. Hentet 23.03.2021 https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Siden siteres som:

Olsen KM (2021). Artsgruppeomtale kakerlakker (Blattodea). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Artsgruppene/Kakerlakker Nedlastet <dag/måned/år>