Det er en høy andel truede arter blant pollinerende insekter generelt, særlig blant bier og humler. Hele 17 % av villbiene og humlene er truet og nesten 31 % er på Rødlista. Det har vært få endringer i kategori blant humler og bier, men mange av de øvrige pollinatorene har fått endret kategori.

I de senere år har det vært en nedgang i artsrikdom og mengde av pollinatorer globalt (Potts mfl. 2010). I Norsk rødliste for arter 2021 regnes 20 pollinerende arter som utdødd fra Norge. Pollinerende insekter har en svært viktig funksjon i økosystemene og i matproduksjon. Både mengde og kvalitet på frukt, bær, oljevekster og frøproduksjon av blant annet kløver er avhengig av en vellykket pollinering. Humler og bier regnes som våre viktigste pollinatorer. I Norge er det per i dag registrert 210 bie- og humlearter, og med unntak av fire arter er alle rødlistevurdert.

En høy andel pollinerende insekter er truet 

Av alle vurderte arter fra alle artsgrupper (23 405) er 21,2 % på Rødlista. De truete artene utgjør 11,8 %. Hvis man kun ser på bier og humler er andelen vesentlig høyere; 30,6 % er på Rødlista og 17 % er truet.

I tillegg til bier og humler er det mange andre insekter som har betydning som pollinatorer. Vi har ikke fullstendig oversikt over hvilke arter som er pollinerende i Norge (Totland mfl. 2013), men andre grupper med mange pollinerende arter er: dagsommerfugler og tussmørkesvermere, blomsterbukker, gullbasser, børstebiller, glansbiller, bringebærbiller, bløtbukker, blomsterbiller, broddbiller og blomsterfluer og noen andre vepsearter. Inkludert bier og humler omfatter disse artsgruppene, som vi inkluderer under paraplyen "pollinerende insekter", 1133 vurderte arter. Av disse er 24,2 % på Rødlista og 13,8 % er vurdert som truet. Dette betyr at pollinerende insekter som gruppe både har en høyere andel rødlistearter og en høyere andel truete arter, enn alle vurderte 

Menneskeskapt negativ påvirkning

Som andre insekter er mange pollinerende arter på Rødlista fordi de finnes innenfor et begrenset område. I tillegg har flesteparten en pågående nedgang i arealet eller i kvaliteten på leveområdene. Mange av artene har også fragmenterte populasjoner.

Årsaken til at mange pollinerende arter står på Rødlista er i første rekke arealendringer som fører til tap av leveområder. I Rødlista 2021 er menneskeskapt påvirkning gjennom utbygging, oppdyrking og drenering (grøfting), skogsdrift og opphør av drift som slått og beite viktige negative påvirkningsfaktorer for pollinatorer. Vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade) på ikke-landbruksarealer er også av betydning. Totland mfl. (2013) nevner også klimaendringer og fremmede arter som faktorer som truer bestandene av pollinerende insekter.

Endringer fra 2015 til 2021

Det er relativt få endringer i kategori blant biene og humlene. Tre humler og bier fått en lavere rødlistekategori i 2021 enn i 2015, og er dermed vurdert til å ha en lavere risiko for utdøing enn tidligere. Årsaken til disse endringene er først og fremst at vi har fått ny kunnskap om artenes forekomst, utbredelse og biologi, eller også ny kunnskap om endringer i artenes leveområder. Ny tolkning av tidligere data er oppgitt som årsak til endring av kategori for 2 av artene. To arter er vurdert til en høyere rødlistekategori i 2021 enn i 2015, og to arter som ble vurdert som livskraftig i 2015 er nå rødlistet som nær truet NT. Ser vi på alle pollinerende insekter samlet, har det vært flere endringer. 32 arter er vurdert til en lavere kategori og 29 til en høyere kategori. 

Ny kunnskap gir mer presise vurderinger

Rødlista 2021 viser at ny kunnskap ofte kan føre til endring i rødlistekategori for arter, og at et bedre kunnskapsgrunnlag gir grunnlag for mer presise vurderinger. Målrettet satsing på kunnskapsinnhenting er viktig for at Rødlista skal kunne utvikles videre, og bli et enda bedre grunnlag for beslutninger og prioriteringer. Videre er mer kunnskap også viktig for å kunne utvikle forvaltningsstrategier for pollinerende insekter.

Referanser

Totland Ø, Hovstad KA, Ødegaard F, Åström J (2013) Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge - betydningen av det komplekse samspillet mellom planter og insekter. Artsdatabanken, Norge

Potts SG, Biesmeijer JC, Kremen C, Neumann P, Schweiger O, Kunin WE (2010) Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in Ecology and Evolution 25: 345-353

 

Siden siteres som:

Artsdatabanken (2021). Mange pollinerende insekter på Rødlista. Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/fordypning/mangepolli... Nedlastet <dag/måned/år>.