Omfatter vannmasser i rennende vann med eller uten fisk.

F8 Elvevannmasser omfatter vannmasser i rennende vann (lotiske systemer), det vil si ferskvannsforekomster med høy vanngjennomstrømningshastighet og kort oppholdstid. Biologisk er elvevannmasser karakterisert ved en næringskjede som ikke inneholder krepsdyrplankton.

F8-2 Elvevannmasser med storørret i Gudbrandsdalslågen i kommunene Øyer og Lillehammer.

Definisjon og avgrensning

Hovedtypen F8 omfatter vannmasser i elver og bekker. Elvevannmasser er karakterisert ved en næringskjede som ikke inneholder krepsdyrplankton.

Elvevannmasser utgjør åpne økosystemer hvor næringsomsetningen kan karakteriseres som en «spiral». Løste næringsstoffer, levende organismer og dødt organisk materiale tilføres stadig med nytt vann fra nedbørfeltet, og transporteres passivt nedover med strømmen. Blader og annet organisk materiale tilføres fra land. Vannmassene er også viktig som transportør av sedimenter nedover i vassdraget. Elvevannmassenes organismesamfunn karakteriseres først og fremst ved sitt innhold av pelagiske og aktivt svømmende arter (nekton).

F8 Elvevannmasser omfatter alt rennende vann og skilles fra stillestående vann (F1–F7) ved at vannet er gjennomstrømmende. Overgangen mellom elv og innsjø er gradvis, og grensen kan være vanskelig å trekke når elvas helning er svært svak. Både L5 Ferskvanns-undervannseng og krepsdyrplanktonsamfunn kan finnes i overgangssonen mellom elv og innsjø. I etterkant av en flom, kan vannivået i en innsjø føre til oppstuving av elvevannet og flytte grensen både for strømmende vann og forekomst av krepsdyrplankton sammenliknet med normalsituasjonen. Bunnsedimentenes egenskaper kan gi indikasjoner på hvor grensen mellom elve- og innsjøvannmasser bør trekkes.

Grunntypeinndeling

F8 Elvevannmasser er betinget av et hydrodynamisk regime som er åpent og preget av gjennomstrømmende vann (HY·c), og er delt inn i to grunntyper basert på variasjonene innenfor en miljøvariabel:

FS Fiskesamfunnskompleksitet (tLKM). For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassede trinnene basert på basistrinn 1) fisketomme elvevannmasser (FS·0) og 2) elvevannmasser med fisk (FS·abc).

Oversikt over grunntyper

F8-1 Elvevannmasser uten fisk

F8-2 Elvevannmasser med fisk

Variasjon

For denne hovedtypen kan fire underordnede miljøvariabler (uLKM) beskrive ytterligere variasjon innenfor de to grunntypene.

HU Humusinnhold (vannfarge) (uLKM). Elvevannmasser med klart vann (HU·0a, 0–30 mg Pt/l) kan skilles fra humøse elvevannmasser (bc, > 30 mg Pt/l).

KA Kalkinnhold (hLKM). Kalkfattige elvevannmasser (KA·abcd, < 4 mg Ca/l) kan skilles fra kalkrike elvevannmasser (KA∙efgh, 4–20 mg Ca/l).

SA Marin salinitet (uLKM). Elvevannmasser uten saltpåvirkning (SA·0, 0 ppt) kan skilles fra saltvannspåvirkede vannmasser (SA·a, 0–0,5 ppt).

TU Turbiditet (tLKM): Klare elvevannmasser (TU·0ab, STS < 10 mg/l) kan skilles fra turbid elvevannmasser (TU·c¤, STS > 10 mg/l).