Brannen i Froland kommune i 2008 er den største skogbrannen i Norge på rundt 100 år. NIBIO (tidligere Norsk institutt for skog og landskap) og Norsk institutt for naturforskning har kartlagt nyetablering av sopper, lav og insekter etter brannen.

For mange arter spiller skogbrann en viktig rolle. Flere sopparter er for eksempel avhengig av brann for å kunne danne fruktlegemer og spre sporene sine. Kartleggingen viste at det i en tidlig fase etter brannen var stor produksjon av brannavhengige sopparter som gulbrunt bålbeger Geopyxis carbonaria og bålskjellsopp Pholiota highlandensis. Over halvparten av de totalt 24 artene av brannsopper som ble registrert i denne fasen tilhører gruppen begersoppper. Disse var særlig å finne i hardtbrente områder av furuskogen.

Prosjektet registrerte også en del sjeldne brannsopper i rikere skog. Det ble funnet en helt ny brannsoppart for Norge, brannklokkehatt Galerina carbonicola. Mangfoldet av brannsopper var særlig rikt og spesielt i gammel eik-lindeskog og rikere barskog. I den brente eikeskogen var det også høy produksjon av ikke-brannavhengige sopparter.

En lyskrevende lavart som blomsterstry Usnea florida synes å ha overlevd brannen og hadde rike forekomster. Typiske brannbegunstigete lavarter ser imidlertid ut til å trenge lenger tid for å etablere seg etter brannen. 

Publikasjoner

Brandrud TE, Bratli H og Sverdrup-Thygeson A (2010). Dokumentasjon av sopp, lav og insekter etter Frolandsbrannen. Oppdragsrapport fra Skog og landskap 06/2010. Norsk institutt for skog og landskap

Rapporten fra prosjektet