Frolandbrannen i 2008 var den største skogbrannen i Norge på over 100 år, og den brente ned nesten 30 kvadratkilometer. Store områder påvirket av brannen ble vernet som et naturreservat i 2009. Dette ga en unik mulighet for å dokumentere arter av virvelløse dyr i brente og ubrente, vernete og ikke-vernete skogsarealer innenfor et relativt lite geografisk område.

Prosjektet har hatt som mål å dokumentere sammensetningen av virvelløse dyr og deres mulige avhengighet av brann, i etterkant av brannen i Froland kommune i 2008. Arter som er assosiert med slike forstyrrelsesregimer og de påfølgende tidlige suksesjonsstadier etter skogbranner er dårlig undersøkt. 

Innsamlingen av et stort materiale av virvelløse dyr ble gjort med ulike felletyper i 2009, 2010 og 2012. Nærmere 15 000 virvelløse dyr fra dette materialet er artsbestemt i prosjektet. Av disse var 64 prosent biller (493 arter), 30 prosent broddvepser (87 arter hvor maur var en dominerende gruppe) og fire prosent nebbmunner (75 arter). To arter av maur, huldremaur Lasius citrinus og høstjordmaur Lasius sabularum, ble funnet for første gang i Norge. Det ble påvist 15 pyrofile og brannbegunstigete arter, blant annet den truete og sterkt brannavhengige arten Sphaeriestes bimaculatus.

Prosjektet har gitt ny kunnskap om dårlig kjente grupper av virvelløse dyr, spesielt sjeldne arter og arter som er tilpasset skogbrann, og har gitt mye ny kunnskap som er brukt som grunnlag for revidering av Rødlista i 2015.

 

Innsamlingsmetoder

Slamtrapfelle (malaisefelle + nettingfelle), vindusfeller, fallfeller og malaisetelt.

Kart fra innsamlingsområdet i Froland kommune.

Publikasjoner

Ødegaard F, Olsen KM, Staverløkk A & Gjershaug JO (2015). Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 62: 80–99.